لینک های دسترسی

۱۷ مامور پوليس در پاکستان اختطاف گرديدند


مامورين در پاکستان ميگويند که تندروان مظنون طالب ، ۱۷ مامور پوليس را در منطقه قبائلي خيبر در شمالغرب انکشور اختطاف کرده اند.

مامورين ميگويند که تندروان مسلح بر چهار ماموريت پوليس بروز يکشنبه حمله کرده يکي از صاحب منصبان را مجروح ساخته و ديگران را اختطاف کردند. هيچ گروهي ادعاي مسووليت اين حملات را ننموده است

خيبر يکي از مناطق پاکستان درنزديکي سرحد افغانستان است که ادعا ميشود طالبان و القاعده در ان منطقه نفوذ زياد دارند . اين گذرگاه ، راه عمده ايست که دوکشور همسايه را بهم وصل ميکند.

ماه گذشته ، تندروان در منطقه ، سفير پاکستان به افغانستان را بعد از انکه سه ماه در همين منطقه در قيد نگهداشتند رها کردند.

طارق عزيزالدين، سفير پاکستان درماه فبروري هنگاميکه از طريق گذرگاه خيبر توسط موتر عبور ميکرد اختطاف گرديده بود.

XS
SM
MD
LG