لینک های دسترسی

تندروان به خروج از شهرک شمال غرب پاکستان آغاز کرده اند


مقامات امنيتي پاکستان کنترول شهر جندوله واقع در شمال غرب راکه گزارش شده بود توسط تندروان طالبان کنترول ميشود، دوباره بدست گرفتند.

برکت الله مرواد مامورحکومت محلي امروز با صْداي امريکا صحبت کرده و گزارشهاي قبلي را رد نمود که گويا شهر جندوله در نزديک وزير ستان جنوبي بدست طالبان افتاده است.

تندروان وفادار به بيت الله مهسود در ساعات نا وقت روز دوشنبه به جندوله داخل شده بودند و با افراد محلي برهبري ترکستان بيتاني قوماندان گروه طرفدار حکومت در محل در گير شدند اما نتوانستند کنترول آن شهرک را در دست گيرند.

حداقل ۱۲ نفر در اين جنگ کشته شده اند.

اين جنگ در حالي رخداد که حکومت جديد پاکستان سعي دارد با تندرون در منطقۀ قبايلي به موافقۀ برسد. مراود ميگويد، شوراهاي قبايلي محلي در سعي براي پيشبرد صلح در اين منطقه مشغول اند.

XS
SM
MD
LG