لینک های دسترسی

مخالفين زمبابوي نامۀ خروج از دور دوم انتخابات را تسليم نمودند


حزب عمدۀ مخالف زمبابوي ميگويد،نامۀ را به مقامات راي گيري تسليم کرده اند که خروج آن حزب را از دوردوم انتخابات رياست جمهوري آن کشور تائيد ميکند.

سخنگوي جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد، اين نامه امروز سه شنبه به کميسيون انتخابات تسليم داده شد.

مور گن چنگراي رهبر مخالف حکومت زمبابوي خروجش را از دور دوم انتخابات روز يکشنبه اعلام داشته گفت خشونت عليۀ طرفدارانش اين انتخابات را غير ممکن ساخته است .

امروز کانگرس قدرتمند اتحاديه هاي تجارتي جنوب افريقا از کارگرانش در جهان تقاضا کرده تا رابرت موگابي رئيس جمهور زمبابوي وحکومت اورا را منزوي سازند.

اتحاديۀ «کستاتو »دريک بيانيه همدردي اش را درمورد تصميم چنگراي مبني بر عقب رويي از انتخابات مجدد روز جمعه ابراز داشته است . اتحاديه ميگويد، حزب زانوي آقاي موگابي عليۀ مردم زمبابوي اعلام جنگ کرده است .

اين گروه کارگري جنوب ا فريقا از تمام کارگران سرتاسر افريقا و جهان تقاضا نموده تا در زمنيۀ منزوي ساختن موگابي وحکومت وي کار کننند.

XS
SM
MD
LG