لینک های دسترسی

ايالات متحده تعزيرات بر کورياي شمالي را رفع میکند


ايالات متحده از افشاي اعلاميۀ جزئيات فعاليت هاي ذروي کورياي شمالي استقبال کرده گفت تعزيرات تجارتي را عليۀ آن کشور کمونيستي مرموز رفع نموده و به عمليۀ برون کردن آن از فهرست کشورهاي حامي دهشت افگني آغاز خواهد نمود.

اين اعلاميه که از مدتي انتظار آن ميرفت در چين، ميزبان مذاکرات شش جانبه در مذاکرات براي خاتمه بخشيدن به پروگرام اسلحۀ ذروي کورياي شمالي، بمقامات تسليم داده شد.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده اندکي بعد از اعلاميه طي صحبتي در قصر سفيد بطور محتاطانه اي ازين حرکت استقبال نمود ولي آنرا يک قدم مهم خواند.

او همچنان اعلام کرد که ايالات متحده با رفع تعزيرات تجارتي عليۀ پيونگ يانگ و آغاز عمليۀ خروج آن کشور از فهرست حاميان دهشت افگني طرف ۴۵ روز، باين عمل کورياي شمالي پاسخ ميدهد.

اما آقاي بش گفت قبل ازانکه اين عمليه را دائمي بسازد، ايالات متحده بطور محتاطانه اي جدي بودن و تعهد کورياي شمالي را بخاتمه بخشيدن به پروگرام اسلحۀ ذروي ارزيابي خواهد نمود.

او علاوه کرد که کورياي شمالي منحيث کشوري که بيشترين تعزيرات بران وضع شده، باقي خواهد ماند.

يک مقام ارشد قصر سفيد ميگويد اعلاميۀ کورياي شمالي شامل مواد ذروي، تاسيسات و پروگرام هاي کورياي شمالي ميباشد ولي تعداد اسلحۀ ذروي دران شامل نيست.


رهبران جهان از اعلاميۀ ذروي کورياي شمالي استقبال کرده ولي ميگويند تاوقتي اين ادعاها تصديق گردد محتاط خواهند بود.

مسهيکو کومورا، وزير خارجۀ جاپان طي سخنراني در جلسۀ وزراي خارجۀ هشت کشور صنعتي جهان در توکيو گفت اعلاميۀ کورياي شمالي صرف قدم اول در عمليه براي خاتمه بخشيدن به پروگرام ذروي آن کشور ميباشد.

در سال ۲۰۰۶ توکيو، در پاسخ به آزمايش راکت و اسلحۀ ذروي کورياي شمالي بنادر خود را بروي کشتي هايي که در آن کشور ثبت شده بودند مسدود کرده و اکثر تجارت را با آن همسايۀ خود منع قرار داد.

جاپان همچنان تقاضا کرده تا کورياي شمالي در مورد اتباع جاپان که کورياي شمالي در سال هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اختطاف کرده، اطلاعات کامل ارائه نمايد.

بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد گفت انکشافات اخير فرصتي براي تسريع تطبيق کامل عمليه با کورياي شمالي ميباشد.

XS
SM
MD
LG