لینک های دسترسی

در  روز نامه ها: تعهد آلمان در اعزام بیشتر عسکر به افغانستان


واشنگتن پوست در شمارۀ مورخ ۲۵ ماۀ جون خود مينگارد: آلمان بروز سه شنبه تعهُد نمود تا ۱۰۰۰ عسکر را به مأموريت برهبرئ ناتو در افغانستان، اعزام ميدارد.

اين اعلام بخاطر رضائيت ماه ها تقاضاي ايالات متحده و ومتحدين آن براي افزايش در قواي حافظ صلح ميباشد.

واشنتگتن پوست مي نويسد فرانس يوزيف يونگ، وزير دفاع آلمان، طئ يک کنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت "وضع امنيتي بيشتر وخیم شده است. اين افزايش براي ما انعطاف پذيرئ خواهد بخشيد تا بمقابل آزمونهاي که در برابر ما عرض وجود نمايد، بمقابله بپردازيم."

وظایف قواي يکهزار نفرئ تازه، همانند اکثريت قواي ۳۵۰۰ نفرئ آلمان که هم اکنون در افغانستان ميباشند، به خدمت در ولايات نسبتاً آرام شمال افغانستان محدود خواهد بود.

واشنگتن پوست به ادامه ميگويد، سهم گيرئ آلمان ها در مأموريت امنيتئ افغانستان، نزد رأي دهندگان آلماني محبوبيت ندارد.

سروي هاي افکار عامه نشان ميدهد که نمايندگان پارلمان را در اعزام عساکر، به تعلل وا ميدارد. اما جنرال هاي آلماني، اخيراً با صراحت در مورد ضرورت به تقويۀ قوأ صحبت کرده اند.

جنرال ولفگنگ شنايدر هان، عاليرتبه ترين صاحب منصب در اردوي آلمان، در ماۀ اپريل گفت، قواي آلمانی در شهر شمال شرقئ قُندُز با تهديد فزايندۀ طالبان و شورشيان ديگر مواجه است، که اين باعث محدوديت از طرف نمايندگان پارلمان عليه او، در تعبيۀ عساکر شده است.

بقول روزنامه، جنرال اردو، ايگان رامس، قوماندان ارشد ناتو گفت، متحدين تا ۶ هزار عسکر در حال حاضر اشد ضرورت دارد.

جنرال رامس در مصاحبه با راديوي آلمان گفت، ما به اين عساکر بخاطر تعبيه در مناطق مورد نظر ، بزودي احتياج داريم.

واشنگتن پوست در آخر مقاله اش مي افزايد فرانسه در ماۀ اپريل اعلام داشت، بتعداد ۷۰۰ عسکر جديد به قسمت شرقئ افغانستان، در نزديکئ سرحد با پاکستان اعزام خواهد داشت. فرانسه در حال حاضر، در حدود يکهزار و ۵۰۰ عسکر در افغانستان دارد.

روزنامۀ نيويارک تايمز هم روي عين موضوع در جاي از مقاله اش مينگارد:

بعضي از متخصصين سوال مينمايند: در صورتيکه عساکر تازۀ آلماني اجازۀ شرکت در شديد ترين جنگها را نداشته باشند، به چه پيمانه کمک را عرضه داشته ميتوانند.

تامس ولاسيک، متخصص امور دفاعي به انستيتوت اصلاحات اروپائي در لندن صحبت ميکرد. وي گفت که او نمي خواهد مستقيماً بر آلمان انگشت بگذارد، زيرا کشور هاي ديگر عضو پيمان ناتو از اعزام عساکر شان براي شرکت در جنگ، در جنوب افغانستان سرباز زده اند، اما حجم و تعداد قواي جرمني در افغانستان با رفع شدايط و قيود مي تواند بر رهائئ عساکر کشور هاي ديگر، تإثير چشم گيري داشته باشد.

بقول روزنامه رئيس جمهور بُش در سفر خود به اروپا در جستجوي افزايش تعهدات متحدين عضو پيمان ناتو روي موضوعات، بشمول ايران و افغانستان با خانم انجلا مرکل صدر اعظم آلمان در ماۀ جاري، ملاقات کرد.

XS
SM
MD
LG