لینک های دسترسی

راي گيري در انتخابات زمبابوي که صرف يک کانديد دارد، به آهستگي پيش ميرود.


شاهدان عيني در زمبابوي گزارش ميدهند که راي دهي امروزي در دور دوم انتخابات رياست جمهوري که رابرت موگابي، رئيس جمهور يگانه کانديد است، به آهستگي پيش ميرود.

مورگن چنگيراي، رهبر مخالفين حکومت در هفتۀ جاري از انتخابات خارج شده گفت خشونت عليۀ پشتيبانانش، انتخابات را ناممکن ساخته است. او طي مصاحبه با صداي امريکا اين انتخابات را تقبيح نموده گفت که اين يک انتخابات يک مفره بود که نتيجۀ آن معلوم ميباشد.

او قبلاً از پشتيبانان خود تقاضا کرده بود تا با راي گيري مقاطعه کنند ولي گفت اگر جان شان در خطر باشد بايد راي بدهند.

ژورناليستان در هراري ميگويند دو مرکز انتخاباتي در هراري مزدحم است در حاليکه در ساير مراکز صرف يک عدۀ کوچک مردم راي ميدهند. بسياري از ساکنين ميگويند مليشياي حزب حاکم آنها را تهديد کرده که اگر راي ندهند براي شان ضرر ميرسانند.

رابرت موگابي، رئيس جمهور امروز در منطقۀ هاي فيلد هراري راي داد. او بخبرنگاران گفت خوش بين است.

رئيس جمهور ۸۴ سالۀ زمبابوي تقاضاهاي غرب و رهبران افريقائي را در مورد بتعويق افگندن انتخابات بخاطر خشونت ها، رد کرده است.

XS
SM
MD
LG