لینک های دسترسی

منابع حکومت زمبابوي: مراسم تحليف موگابي بروز يکشنبه صورت ميگيرد.


مقامات حکومتي در زمبابوي ميگويند احتمال دارد رابرت موگابي رئيس جمهور دور جديد کار خود را فردا آغاز نمايد.

مقامات هنوز آرا را شمار ميکنند ولي ميگويند آقاي موگابي در راي گيري دور دوم ديروزي که ايالات متحده و بسياري از کشورهاي اروپائي يک نمايش خشونت بار خوانده رد نموده اند، با آراي زيادي برنده شده است.

مراسم تحليف روز يکشنبه به آقاي موگابي اجازه خواهد داد تا در کنفرانس سران اتحاديۀ افريقائي منعقدۀ مصر بحيث رهبر تائيد شدۀ زمبابوي اشتراک نمايد.

آقاي موگابي در هفتۀ جاري بعد ازان يگانه کانديد رياست جمهوري شد که مورگن چنگيراي، رهبر مخالفين از انتخابات خارج شده گفت خشونت عليۀ پشتيبانانش راي دهي را ناممکن ساخته است.

چينگراي گفت ۸۶ تن از پشتيبانانش کشته شده اند و تندروان طرفدار موگابي را متهم کرد که مردم را مجبور ميسازند راي بدهند.

رئيس جمهور و متحدينش آن اتهامات را رد کرده و ميگويند دور دوم انتخابات را که دران تعداد زياد مردم اشتراک کردند، يک پيروزي بزرگ بود.

ناظرين انتخابات گزارش دادند که عموماً تعداد خيلي کم مردم درين انتخابات روز جمعه اشتراک ورزيدند. چنگيراي از پشتيبانان خود تقاضا کرده بود تا با انتخابات مقاطعه کنند ولي گفته بود که اگر جان شان در خطر باشد راي بدهند.

انتظار ميرود نتايج رسمي انتخابات امروز و يا فردا اعلام گردد.

XS
SM
MD
LG