لینک های دسترسی

'دریچه اجتماع جهان' پروژه که با استفاده از انترنیت مشکلات بشری را حل میسازد


یک پروژه تحت عنوان دریچه اجتماع جهان با استفاده از کمپیوتر های که به انترنت وصل باشد، میتواند در حل مشکلات بشری کمک نماید. پروژه World Community Grid تکنالوژی را جهت تحقیق برای مسائل بشری برای مردم عام و سازمان های غیر انتفاعی مهیا میسازد.

بطور مثال، دانشمندان در پوهنتون واشنگتن ازین تکنالوژی بخاطر بهتر ساختن ارزش های تغذیوی برنج استفاده مینمایند. یک پروژه دیگر که به حمایۀ دریچۀ اجتماع جهان بپیش میرود، روی دريافت طرق ریاضی بخاطر ایجاد ادویه برای تداوی ایدز مطالعه مینمایند.

پروژه های دیگر تحت حمایه این اجتماع مطالعاتی را بخاطر تداوی سرطان و تغیرات اقلیمی در افریقا انجام میدهد.

کامیابی این ابتکار وابسته به صرف وقت اضافی کمپیوتر روشن شده افراد بشکل همگانی میباشد که از آن استفاده نمیکنند. بطور مثال کمپیوتر شخصی روشن ولی خودش مصروف جلسه و یا کار دیگری است.

این پروژه توسط آی بی ام بیش از دو سال قبل آغاز شد. شرکت آی بی ام تا هنوز ازین ابتکار حمایت میکند و مشوره میدهد. ستنلی لیتو یکی از مسولین آی بی ام میگوید هرکسیکه در جهان به انترنت وصل باشد میتواند درین پروژه سهم گرفته وکمک نماید.

رضا کاران میتوانند یک پروگرام را از صفحه انترنتی World Community Grid دونلود نمایند یا به زبان ساده در کمپیوتر خود ثبت کنند. این برنامه بشکل اتوماتیک نتایج را اپلود مینماید و یا بالا میفرستد و یا در صورت نیاز، معلومات بیشتر را دونلود مینماید. افرادیکه درین پروژه سهم گیرند، همچنان میتوانند اینرا دریابند که کمپیوتر شان چقدر کمک کرده است.

تا اکنون تقریباً یک میلیون تن درین شبکه از 100 کشور جهان درین پروژه کمک میکنند. آقای لیتوز امیدوار است یک میلیون تن دیگر درین ابتکار کمک نمایند تا به گفته او این بزرگترین کمپیوتر جهان عوض شود که تحقیقات بیشتری را انجام دهد.

پس دست به اقدام زده همین اکنون صفحه انترنتی را نوشته نماید.

www.worldcommunitygrid.org

با چنین اقدامی در زنده گی خود و بشریت باعث تغیر مثبتی شده میتوانید.

XS
SM
MD
LG