لینک های دسترسی

اعتصاب بخاطر زمين براي معبد هندو ها حمل و نقل را در هند مختل ساخته است


طرفداران يک حزب افراطي هندو در هند بعنوان احتجاج عليۀ فسخ انتقال زمين براي يک زيارت هندوها در کشمير اعتصاب نموده اند.

اعضاي حزب بهارتيا جنتا امروز در چندين ايالت در سراسر هند دست بمظاهرات خياباني زده، راه ها را مسدود کرده و خدمات قطار آهن را مختل ساختند.

از وقتي که حکومت ايالتي جمو و کشمير توافق انتقال ۴۰ هکتار زمين براي اسکان مؤقتي زايرين هندو در کشمير را که اکثريت نفوس آن مسلمان است، فسخ کرد، فعالين هندو مظاهرات را براه انداخته اند.

حکومت انتقال زمين را بعد از روزها احتجاجات خشونت بار توسط گروه هاي جدائي طلب مسلمان که باعث هلاکت حد اقل پنج نفر و جراحات صدها تن ديگر دران وادي هماليا شد، فسخ نمود.

مقامات امروز، براي دومين روز متواتر قيود بر گشت و گزار را در جمو، شهر هندو نشين کشمير وضع کرد تا از احتجاجات بيشتر جلوگيري کرده باشد.

XS
SM
MD
LG