لینک های دسترسی

تشدُد به مقابل اطفال در افغانستان 'در حال افزايش است'


فرستادۀ خاص ملل متحد در امور اطفال و منازعات مسلحانه ميگويد، تشدُد بمقابل اطفال در افغانستان در حال افزايش است. راديکا کماراسوامي روز دوشنبه هشدار داد که از اطفال افغان بحيث بم گذاران انتحاري استفاده ميشود، و نو جوانان مورد اذيت و آزار جنسي قرار ميگيرند.

کمارا سوامي که بتازگي از آن کشور جنگ زده بر گشته است، اظهارداشت، خرابئ اوضاع امنيتي در افغانستان، خطرات روبه افزايش را بمقابل اطفال به همراه دارد.

موصوفه گفت که طالبان و گروهاي ديگر مخالف حکومت، نوجوانان زير ۱۸ سال را بخدمت عسکري مي کشانند، بحيث عسکر، حامل لوازم و جنگ افزارها ، و حتي بم گذاران انتحاري از آنها استفاده مي کنند.

کمُارا سوامي گفت از تشدد هاي جنسي عليه پسران توسط جنگ سالاران و جنگجويان مجاهدين نيز گزارش داده شده است.

خانم کُمارا سوامي از حکومت افغانستان و گروه هاي ضد حکومت در خواست نمود، به شرف و مصئونيت اطفال احترام بگذارند.

XS
SM
MD
LG