لینک های دسترسی

لبنان بعد از ماه ها بن بست سياسي حکومت جديد وحدت را تشکيل داد.


لبنان منحيث بخشي از توافقي که جناح هاي سياسي آن کشور را از ورطۀ جنگ داخلي نجات داد يک حکومت جديد وحدت ملي را تشکيل داده است.

ميشل سليمان، رئيس جمهور و فؤاد سينيورا، صدراعظم امروز طي يک فرمان رياست جمهوري اين کابينۀ جديد ۳۰ عضوي را تشکيل دادند.

درين کابينۀ جديد مخالفين تحت رهبري حزب الله، ۱۱ کرسي و قدرت مانع شدن تصاميم حکومت را خواهند داشت. ائتلاف حاکم در کابينۀ ۳۰ عضوي ۱۶ وزير خواهد داشت. سه وزير باقي مانده را رئيس جمهور تعيين ميکند.

مخالفين عهدۀ وزارت خارجه را که هردو جانب ميخواست کسب کردند و اکثريت حاکم وزارت ماليه را بدست آورد.

ميشل سليمان، رئيس جمهور بخبرنگاران گفت يکي از اولين وظايف حکومت جديد آمادگي براي انتخابات پارلماني مجوزۀ سال آينده ميباشد.

هاڤير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي از تشکيل حکومت جديد استقبال کرده، آنرا يک دست آورد کليدي خواند.

XS
SM
MD
LG