لینک های دسترسی

نيو يارک تايمز : افزايش فعاليت های طالبان در مناطق سرحدی


افزايش فعاليت هاي طالبان در مناطق سرحدي پاکستان

روز نامه نيو يارک تايمز در سر مقاله خود مي نويسد که توسعه روز افزون قواي طالبان و جنگجويان القاعده در منطقه سرحدي پاکستان تهديد جدي را متوجه عساکر امريکا و ناتو در افغانستان ميسازد و همچنان تهديد جدي را عليه مردم پاکستان بوجود مياورد.

مليشاه هاي طالبان پاکستاني، مانند همتا هاي افغاني شان، کوشش دارند تعبير شديد قرون وسطي اي از اسلام را تحميل کنند.

در حملات دهشت افگني سال گذشته، اکثرا در نواحي سرحدي جائيکه جنگجويان مسلمان افراطي قويترين هستند، بيش از يکهزار پاکستاني کشته شده اند.

روز نامه نيو يارک تايمز در سر مقاله خود به ادامه مي نويسد:

رهبران نظامي و ملکي پاکستان، در مبارزات قدرت طلبي شان گير مانده اند، و به طور خطرناکي به موجوديت اين تهديد اذعان نکرده و به آن مقابله نميکنند.

در عوض، آنها خود شان را فريب ميدهند که مي توانند با رهبران متعصب طالبان در باره يک توافق جداگانه صلح مذاکره کنند. تجارب تلخ ثابت ساخته که چنين کاري موثر واقع نخواهد شد.

روز نامه نيو يارک تايمز اظهار عقيده ميکند که فرستادن عساکر ايا لات متحده به مناطق سرحدي پاکستان در کوشش براي پاک سازي آن نواحي از وجود قواي طالبان و القاعده نيز راه حل نيست، و عناصر ضد امريکائي در آنسوي پاکستان، حتي بيشتر تحريک و خشمگين خواهند شد.

روز نامه نيو يارک تايمز درادامۀ سر مقاله خود پيشنهاد ميکند که رهبران ملکي پاکستان و قوماندان نظامي جديد، جنرا ل اشفاق پرويز کيهاني، بايد به خاطر ثبات کشور خودشان، به مبارزه با افراطيون متعهد شوند و واحد هاي نظامي نخبه را که در تکنيک هاي ضد شورش بطور خاص تربيه ديده اند، به آن مناطق اعزام کنند.

رهبران قبايلي محلي نيز بايد از طالبان جدا ساخته شوند. و اين صرف در صورتي ممکن است که اسلام آباد و واشنگتن تشويق و نصايح شان را با معاونت قابل ملاحظه اقتصادي همراه سازند.

در سر مقاله روز نامه نيو يارک تايمز خاطر نشان شده که طي مدت شش سال گذشته ايا لات متحده امريکا بيش از هفت مليارد دالر را به پاکستان کمک کرده است، اما مقدار کم ان در واقع براي مقاصد ضد شورش بکار رفته است.


روز نامه به ادامه مي نويسد که در اواخر ماه جاري موقعيکه يوسف رضا گيلاني، صدراعظم پاکستان از واشنگتن بازديد به عمل مياورد، رئيس جمهور بش بايد در بدل حمايت از حکومت جنگ زده افغانستان و مبارزه با طالبان و دهشت افگني القاعده در پاکستان ، حمايت قوي سياسي و اقتصادي را بوي پيشنهاد کند.

روز نامه نيو يارک تايمز در سر مقاله خود مي نويسد که واشنگتن از نگاه پاليسي اشتباهات زيادي را در پاکستان مرتکب شده است،مخصوصا در حمايت بسيار طولاني از پرويز مشرف.امريکا اکثر اعتبار خودرا در نزد مردم پاکستان از دست داد و اين عقيده مردم را تقويت بخشيده که گويا مبارزه عليه افراط گرائي، مبارزه واشنگتن است ، نه از خودشان.

روز نامه نيو يارک تايمز در اخير سر مقاله خود مي نويسد که هردوکشور ايا لات متحده و پاکستان يک علاقه مندي مشترک و روز افزون در ضعيف ساختن قدرت القاعده و طالبان دارند و براي انکشاف ديمو کراسي در پاکستان متفقا کار ميکنند.

رئيس جمهور بش بايد رهبران پاکستان را در اين راستا تشويق و ترغيب کند و قبل از انکه القاعده و طالبان قويتر شوند، بايد به اين کار مبادرت ورزند.

XS
SM
MD
LG