لینک های دسترسی

نیو یارک تایمز: پیشنهاد اوباما  - تعبیه ده هزار عسکر بيشتر به افغانستان


روز نامه مي نويسد که سناتور براک اوباما پيشنهاد نموده که ايا لات متحده حدود ده هزار عسکر بيشتر را براي نبرد با شورشيان در افغانستان تعبيه کند - پلاني که مقصد آن تغير در تمرکز نظامي امريکا از جنگ عراق به افزايش قابل توجه در خشونت هاي طالبان است.

به اساس گزارش، سناتور اوباما نامزد فرضي حزب ديمو کرات در مضموني که روز دوشنبه در ستون نظريات روز نامه نيو يارک تايمز به نشر رسانيده ميگويد بحيث رئيس جمهور يک ستراتيژي جديد را دنبال خواهد کرد و با فراهم کردن لا اقل دو لواي محاربوي اضافي به حمايت از عساکر امريکا در افغانستان مبادرت خواهد ورزيد.

براک اوبا در مضمون خود علاوه ميدارد که ايا لات متحده براي انجام ماموريت در افغانستان به عساکر و هيلو کوپتر هاي بيشتر، جمع اوري استخبارات بهتر و کمک هاي غير نظامي بيشترضرورت دارد.

روز نامه نيو يارک تايمز خاطر نشان ميسازد که اقاي اوباما، قبل بر اين، چنين طرح مشخص را براي چگونگي تقويه ميزان عساکر امريکا در افغانستان پيشنهاد نکرده بود. و پيشنهاد وي زماني بعمل ميايد که او براي ديدار با قوماندان هاي امريکائي در جهت ارزيابي پيشرفت در عراق و ضرورت ها در افغانستان، آمادگي ميگيرد.

روز نامه نيويارک تايمز از قول سناتور اوباما مي نويسد که دور جديد خشونت ها که طي جنگ هاي شديد 9 عسکر امريکائي در شرق افغانستان هلاک شدند، بر چالش هاي نظامي اي تاکيد ميکند که در برابر ايا لات متحده قرار دارد.

اوبا در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت، براي ايالات متحده مشکل است که با حضور قوي در عراق، قواي خود را در افغانستان تقويه کند.

به اساس گزارش روز نامه نيو يارک تايمز، در حاليکه حکومت رئيس جمهور بش بر خروج عساکر محاربوي اضافي از عراق تا ماه سبتمبر، غور ميکند، ضرورت هاي نظامي در افغانستان مورد توجه بيشتر قرار ميگيرد. اقاي اوبا و ساير ديمو کرات ها گفته اند که توازن عساکر در دو حوزه جنگ بايد تعديل گردد.

بر مبناي گزارش روز نامه نيو يارک تايمز، اقاي اوباما که با خبر نگاران صحبت ميکرد، اظهار عقيده نمود که منابع ايالات متحده در افغانستان کافي نيست. آنجا مرکز واقعي فعاليت هاي دهشت افگني است و بايد با شدت و جديت عليه آن بر خورد صورت گيرد.

به اساس گزارش روز نامه نيو يارک تايمز، در آواخر تابستان، بيک تاريخي که روي دلايل امنيتي افشا نگرديده، آقاي اوباما گفته است که در يک سفر به عراق و احتمالا افغانستان با دو سناتور ديگر همراه خواهد بود.

روز نامه نيو يارک تايمز در اخير از قول سناتور اوباما مي نويسد که گفته است در روز اول رياست جمهوري اش به اردو يک ماموريت جديد خواهد داد و آن ختم جنگ در افغانستان است.

ختم جنگ براي براوردن اهداف ستراتيژي وسيتعر در افغانستان و پاکستان لازميست - جائيکه طالبان دوباره سر بلند کرده اند و القاعده جايگاه مصئون دارد. عراق جبهه مرکزي در مبارزه با دهشت نيست و هرگز نبوده است.

XS
SM
MD
LG