لینک های دسترسی

براک اوباما  - حصول  ۵۴ ميليون دالر طی ماه گذشته


براک اوباما، نامزد محتمله حزب ديموکرات براي رياست جمهوري امريکا در ماه اخير ۵۴ ميليون دالر را براي مبارزه انتخاباتي خود جمع آوري کرده است که بيش از دو برابر مقداري است که حريف انتخاباتي اش، سناتور مککين از حزب جمهوري خواه، حاصل نموده.

ديود پلووف، مسؤل مبارزات انتخاباتي براک اوباما، امروز گفت بطور اوسط، هر کمک کننده ۶۷ دالر مساعدت کرده است.

او گفت اداره مبارزات انتخاباتي اوباما و کميته ملي ديموکراتها قبل از انتخاتات ماه نوامبر ۷۲ ميليون دالر پول در بانک دارند. در هفته قبل سناتور جان مککين از حزب جمهوريخواه از جمع آوري ۲۲ ميليون دالر در ماه جون گذارش داد که بهترين ماه جمع آوري پول براي او بوده است.

معهذا برغم توانائي بينظير اوباما براي جمع آوري پول، اداره پيشبرد مبارزات انتخاباتي مککين و کميته ملي جمهوريخواهان بطور مشترک وجوه بيشتر از ديموکراتها دارند.

آنها براي انتخابات عمومي در ماه نوامبر حدود ۹۵ ميليون دالر دارند.

XS
SM
MD
LG