لینک های دسترسی

افغانستان: نشر گزارشی دسترسی زنان به عدالت


نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال به حمایت Open Society Institute گزارشی تحقیاتی در مورد دسترسی زنان به عدالت را به اشتراک ده ها تن از نماینده گان نهاد های جامعه مدنی و حکومت افغانستان امروز در کابل منتشر نمود.

این گزارش نتیجه تحقیقاتی است که نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در ولایات کابل، بلخ ، بدخشان ، پروان و ننگرهار انجام داده است. دراین راپور با ۱۳۵۰ تن از اقشار مختلف، ادارات پولیس، محاکم، سارنوالی، طب عدلی، دفاتر خدمات حقوقی، زنان متهم و داد خواه و افراد عادی جامعه مصاحبه صورت گرفته است.

دولت افغانستان در اسناد معتبر ملی به شمول قانون اساسی مکلفیت های مشخص در زمینه حمایت از زنان در برابر هر نوع تعبیض را دارا می باشد.

یافته های این گزارش نشان میدهد که زنان به دسترسی به عدالت به مشکلات فراوان در محیط خانواده، اجتماع و خود دستگاه عدلی و قضایی مواجه میباشند.

این راپور راه های مناسبی را جهت تامین دسترسی کیفی زنان به عدالت را حکومت افغانستان و جامعه جهانی پیشنهاد می نماید.

در این محفل علاوه بر مدافعین حقوق زنان و کودکان در افغانستان تعدادی از نماینده گان نهاد های جامعه مدنی و مهمانان داخلی وخارجی در هوتل کابل ستی سنتر اشتراک نموده بودند.

XS
SM
MD
LG