لینک های دسترسی

آمادگی برای بازی های المپیک


بخاطر بازی های المپیک، دیوار بزرگ چین هم در حال آرایش است. در امتداد 13 هزار متری این دیوار، ساحه تعیین شده است به نام "اجده های المپیک" که بیرق های ملی و ساحوی 205 کشور سهیم در المپیک در آن گذاشته شده است.

برای وقوع بازی های المپیک، آخرین کار ها در جریان است. ستدیوم بزرگ موسوم به "حاشیانه پرنده" و 31 ساحه دیگر ورزشی، ماه قبل آماده این مسابقات بوده اند.

مرکز مطبوعاتی که اخیرا باز گردید، از 20 هزار جورنالیست از سراسر جهان استقابل خواهد کرد. برای این بازی ها، در شهر بیجینگ هم بهبودی های صورت گرفته است.

حکومت برای بهبودی این شهر، بیش از 57 ملیون دالر را صرف ترمیم بیش از 5 هزار مسترح عامه نموده است. و هزاران داواطلب در حال آموختن زبان انگلیسی و طرز برخورد با خارجیان میباشند.

ولی سوالات در مورد اینکه آیا این المپیک، تصویر چین را در جهان بهبود میبخشد و یا اتهامات منتقدین را به اثبات خواهد رسانید، هنوز باقیست.

مقامات چینی برای کم ساختن آلودگی محیط، بیش از 15 ملیون دالر را، روی بر نامه های مبارزه علیه آلودگی، به شمول نقل فابریکه ها و کم ساختن ترافیک در جریان بازی ها، مصرف نموده اند.

ولی مقامات امنیتی، فعالیت شبکه های تلویزیونی را که برای حق نشر میلیارد ها دالر پرداخته اند، از چهار راهی ار تیاننمین، محدود ساخته اند. این چهار راهی محلیست که در آن مظاهرات حامیان دیمکراسی در سال 1989 سرکوب گردیده بود.

همچنان المپیک در چین، توجه را بر تخطی های که چین در قسمت حقوق بشر مرتکب شده، معطوف داشته است.

گروه عفو بین المللی اخیرا 120 هزار عریضه را که خواهان آزادی زندانیان سیاسی است، به سفارت چین در پاریس تسلیم نمود.

این گروه میگوید تخمینا نیم میلیون نفر در چین بدون اینکه متهم و یا محاکمه شده باشند، در توقیف به سر میبرند.

ستیفن ابرییت، ریس موسسه عفو بین المللی در فرانسه میگوید حکومت چین باید در قسمت محترم شمردن حقوق بشر، علاماتی بزرگی را از خود نشان دهد – چنانیکه این کشور با اخذ میزبانی المپیک امسال چنین چیزی را وعده نموده بود.

تا به حال مشکلات دیپلوماتیکی برای چین درین رابطه دیده نشده است. نیکولاس سرکوزی، ریس جمهور فرانسه که بخاطر فعالیت های سرکوب سازی چین در تبت، افتتاح بازی المپیک را محکوم نموده بود، اکنون میگوید در مراسم افتتاح شرکت خواهد کرد.

ریس جمهور بش هم میگوید به مراسم افتتاح المپیک شرکت میکند. او میگوید در رابطه با حقوق بشر مستقیما با هو جین تاو، ریس جمهور چین، صحبت خواهد کرد.

با وجود امید که این المپیک، چین معاصر را به جهان معرفی خواهد کرد، نگرانی در مورد اینکه سیاست موقع را برای چین خراب خواهد ساخت، هنوز موجود است.

XS
SM
MD
LG