لینک های دسترسی

۱۵ نفر در بلوچستان هلاک گردیدند


مقامات نظامي پاکستان ميگويند در تصادمات در جنوب غرب آن کشور سه عسکر و ۱۲ تندرو کشته شدند.

تورن جنرال سليم نواز ميگويد شورشيان امروز بر يک کاروان وسايط نظامي در منطقۀ ديرۀ بوگتي ولايت بلوچستان حملۀ ناگهاني نمودند. اين جنرال ميگويد عساکر دست بحملۀ تلافي جويانه زده تندروان را کشته و مخفيگاۀ شان را در نزديک تاسيسات گاز طبيعي در منطقۀ سوي تخريب نمودند.

اين دومين تصادم در جريان يک هفته ميباشد. هفتۀ گذشته درين منطقه حد اقل ۳۶ عسکر کشته شدند.

شورشيان قبايلي بيک شورش خفيف ولي دراز مدت در ديرۀ بوگتي مشغول بوده اند. تندوران، حکومت مرکزي را بعدم توزيع عوايد ناشي از ذخاير طبيعي بمردم ولايت متهم ميکنند.

ديرۀ بوگتي در نزديک بزرگترين ساحۀ گاز طبيعي پاکستان موقعيت دارد که پايگاۀ نواب اکبر بوگتي رهبر فقيد شورشيان بود. او در يک عمليات نظامي در سال ۲۰۰۶ کشته شد.

XS
SM
MD
LG