لینک های دسترسی

افغانستان از دیدگاه تحلیل گر سابق صدای امریکا


ايدوارنر، مردم افغانستان را دارای روحيه قوی و خوشبين به آينده ميخواند و مدعي است که انسان در افغانستان کمتر با يک چهره گرفته و بدون اميد، برمی خورد. معهذا او مدعی است که اين خصوصيت با وضع امنیی و فعاليت عليه شورشيان، در تضاد قرار دارد.

او میگوید: در افغانستان قوای نظامی کافی ايالات متحده وجود ندارد. بنابران بين روحيه قوي مردم و وضع امنیتی وخیم، يک تضاد وجود دارد.

ايد وارنر موجوديت واحد های ساختمانی واعمار مجدد درافغانستان را يک رکن مثبت ميخواند اما در مورد تعداد و گسترش آن در افغانستان غير مطمئن بوده و انتقاد دارد.

او میگوید: در افغانستان تعداد کثير مکاتب اعمار شده که طبعاً مايه مسرت است اما افسوس که تعداد زياد آن مکاتب ذريعه تندروان طالب حريق شده است. بنابران تصوير حاضر، تصوير مختلط است که اين مرا به وضع امنيتي ناجور افغانستان مي کشاند.

ايد وارنر در ارتباط به دليل عمده عدم موجوديت وضع امنيتي بهتر در افغانستان، پس از گذشت شش سال، ميگويد:

« آنچه تا بحال کم بوده بدرجه اول ناشي از عطف توجه نظامي بيشتر امريکا به عراق بوده. همانطوريکه ميدانيد بعد از درگيري در افغانستان، قسمت زياد عساکر ايالات متحده عازم عراق شدند و تعداد غير کافي عساکر را براي افغانستان گذاشتند و حالا بعد از اين همه سالها، سخن از انتقال تعدادي ازعساکر از عراق به افغانستان ميرود. همه ميدانند که براي غلبه يافتن بر شورشيان بايد تناسب قواه بين ۱۰ در برابر ۱ رعايت گردد، که ما از آن بسيار دور هستیم.»

ايدوارنر معتقد است که برغم ضرورت به قواي کافي درافغانستان، قواي نظامي به تنهائي کافي نيست و همزمان بايد کار هاي ديگر نيز بايد صورت گيرد .

"در برابر رهبران قومي و قبايلي بايد کار هائ بيشتري صورت گيرد که در حال حاضر ذريعه جنگ سالاران سرکوب ميشوند. با آنها بايد تماس هاي زياد تر برقرار گردد - هم نگاه مدني و هم نظامي."

وضع اداری: "حکومت آقاي کرزي بسيار ضعيف تلقي شده و دايره نفوذ آن تنها در کابل و نواحي آن محدود مانده است. آن حکومت بايد تقويه گردد و مردم زيادتر در آن شامل ساخته شوند تا در نزد شان يک احساس بيشتر مشارکت ايجاد گردد و هريک خود را در آن ذينفع احساس کنند»

ايدوارنر در اخير میگوید آينده فعاليت نظامي و معاونت هاي عمراني به افغانستان نسبت با آنچه تا حال ديده شده، فرق خواهد کرد. و اين چيزي است که در دوران مبارزات اخير براي رياست جمهوري آينده امريکا در فضاي سياسي اين کشور بيشتر هويدا شده است.

ايدوارنر، ژورنالست و تحليل گر سابق صداي امريکا - راپور مشرح اش در باره افغانستان در نشريه « واشنگتن ريپورت» مورخه ۲۰ اپريل سال جاري نشر شده است..

XS
SM
MD
LG