لینک های دسترسی

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ایجاد گردید


انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برای نخستین بار در نتیجه ای کوشش های 300 وکیل مدافع از سراسر کشور، ایجاد شد. این وکلا در جلسات دیروزی و امروزی شان روی مقررات انجمن مذکور بحث های گرمی نمودند.

با وجود اینکه شورای ملی قانونی را در مورد رهنمای کاری وکلای مدافع تصویب نموده است، اما لوایحی درین زمینه بمیان نیامده است.

سرور دانش، وزیر عدلیه ای افغانستان گفته است، بمنظور دفاع از حقوق وکلای مدافع تقریباً دو سال روی یک مسوده ای کار نموده است.

تعداد زیادی از وکلای مدافع به تلویزیون آشنا گفتند که با آغاز کار این انجمن، زیربنای سوم وزارت عدلیه تکمیل خواهد شد.
XS
SM
MD
LG