لینک های دسترسی

انتخابات امریکا و روابط بین افغانستان پاکستان و ایالات متحده


با در نظر داشت تغیرات در وضع امنیتی افغانستان و فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، افغانستان، پاکستان و منازعات در مناطق قبائلی بین آن دو کشور، یکی از موضوعات مورد بحث کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میباشد.

نظریات Sam Brannen کارشناس سیاسی در مرکز برای مطالعات و ستراتیژی بین المللی.

آقای برانن میگوید سناتور براک اوباما، کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات گفته است که بنظر او مرکز جنگ علیه دهشت افگنی افغانستان و پاکستان است، نه عراق. و به عقیده آقای برانن اوباما حل مشکلات افغانستان را در صدر اجندای کاری خود شامل ساخته است.

"فکر میکنم اگر اوباما رئیس جمهور انتخاب شود، تغییر در منابع و توجه پالیسی سازان ارشد بعمل خواهد آمد، تا روی مسله افغانستان با دقت بیشتر نگاه کنند."

او ادامه داده میگوید اگر اوباما بتواند عساکر را از عراق تحت پلان خود اخراج نماید، در آن صورت میتوان نیرو و منابع بیشتر مالی را برای افغانستان توقع کرد و این یک تغیر کلی در اولویت های ایالات متحده خواهد بود.

آقای برانن میگوید سناتور جان مککین، کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه، نظریه حکومت رئیس جمهوری بش که ادامه جنگ در عراق و تمرکز بیشتر بالای آن کشور است، را تائید میکند.

زمانیکه از آقای برانن در مورد بر خورد رئیس جمهوری آینده ایالات متحده با پاکستان که بکرات از سوی دولت افغانستان و غرب به عدم همکاری کافی در جنگ ضد دهشت افگنی متهم شده، پرسیده شد او گفت، اگر چه رئیس جکومت فعلی این موضوع را آنقدر علنی نمیکند، ولی در داخل دستگاه حکومت بش آنها با مشکلات زیادی ازین ناحیه روبرو هستند.

او میگوید یکی از پرچالش ترین موضوعات برای رئیس جمهوری آینده امریکا همین خواهد بود.

"بدگمانی زیاد میان پاکستان و ایالات متحده موجود است. ایالات متحده فکر میکند پاکستان به حد کافی همکاری نکرده است و پاکستان فکر میکند ایالات متحده تنها مشرف را بقیمت مردم پاکستان حمایت کرده است."

او میگوید حکومت بش تا چند ماه باقی مانده از دوره اش آنچه را که در نظر دارد با پاکستان انجام دهد، تاثیر قوی بالای روابط حکومت آینده امریکا با حکومت جدید التاسیس ملکی در پاکستان خواهد داشت.

آقای برانن در رابطه به نقش ایران در چگونگی اوضاع در افغانستان میگوید، آن کشور با وجود اختلاف نظریکه با ایالات متحده دارد، در مورد افغانستان نظر مثبت داشته است و نه تنها دولت افغانستان بلکه ایالات متحده و جامعه جهانی میخواهند که ایران همین روش را ادامه دهد.

XS
SM
MD
LG