لینک های دسترسی

امکانات تحصیلی برای افغانستان در پوهنتون نبراسکا در اوماها


امکانات تحصيلي براي افغانستان درين ايالت نبراسکا در اوماها که خانۀ تعداد زيادي از افغانهاست. پوهنتون همچنان داراي مجموعه يي از کتابها در مورد افغانستان ميباشد.

نيروي واقعي در پروگرام مطالعات افغانستان پوهنتون نبراسکا در اوماها، تامس گوتيير، رئيس اين پروگرام است که علاقه وي به افغانستان از زمان خدمتش بحيث "پيس کور" در آنکشور در دهۀ ۱۹۶۰، آغاز شد.

گوتيير از طريق تيلفون و کامپيوتر، بطور مداوم با معلميني که از جانب امريکا، در افغانستان کمک ميشوند، در تماس است. اين معلمين جزئي از تيم هاي بازسازي ولايتي اند که در سطح محلي، معلمين را تحت تربيه قرار داده و منابع داخلي را تقويت مينمايند.

گوتيير: "ما با مهيا نمودن زمينه آموزش معلمين، سعي داريم يک معيار فن آموزش را براي معلمين، مهيا سازيم تا هريک از آنان، بدون در نظر داشت سابقه شان بتوانند آنرا استفاده نمايند."

با وجوديکه گوتيير همه ساله از افغانستان ديدار ميکند ولي ميگويد جنگجويان طالب، زمينه کار را براي شاگردان امريکايي در افغانستان مشکل ساخته اند. وي ميگويد طالبان، بصورت مداوم افغانهاي را که در مناطق سرحدي زندگي مينمايند مورد تهديد قرار ميدهند.

"طالبان قادر اند آزادانه بين افغانستان و پاکستان و در بين قرا و قصبات رفت و آمد نموده و شب نامه هاي را بين مردم تقسيم مينمايند که در آن بمردم گفته ميشود اگر دختران شان به مکتب بروند و يا زنان شان تدريس نمايند و اگر با امريکايي ها کار نمايند، طالبان آنها و خانوادۀ شانرا مورد حمله قرار خواهند داد."

گوتيير ميگويد اکثريت مردم افغانستان به مساعي امريکا براي کمک به کشورش شان اعتقاد دارند، ولي از اينکه اسامه بن لادن و ديگر دهشت افگناني که در حمله ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ دخيل بودند، هنوز هم آزاد هستند، نگران اند.

گوتيير در موقع تدريس، و يا مشوره دهي به مامورين امريکايي، از تجارب ۴۰ ساله خود در امور افغانستان استفاده مينمايد.

حکومات و يا دول، مي آيند و ميروند و اما مردم، شهروندان، و ارتباطات و تعلقات مردم با مردم، از مسايلست که نه تنها بر افغانها ها بلکه بر امريکايي ها هم، تاثير آن دراز مدت خواهد بود

گوتيير ميگويد ميراث بزرگ پروگرام مطالعات افغانستان در قلب و انديشه مردم اينجا و مردم افغانستان که از طريق اين پروگرام با هم آشنا شده اند، جا دارد.

XS
SM
MD
LG