لینک های دسترسی

استفاده از کاربن و صحت زمین ما


در همه فعالیت های روزمره، چه تماشای تلویزیون باشد و چه رانندگی، استفاده از انرجی یک امر ضروری است.

و عموما انرجی، مولد کاربن دای اکساید و گاز های دیگر اند. و استفاده بی از حد آن، باعث گرم شدن محیط زمین میشود.

حالا حکومات جهان و سازمان های حفظ محیط، به اندازه گیری کاربن دای اکساید و بقیه گاز های پرداخته اند که بیشتر فعالیت های ما مولد آن است.

مقدار استفاده انرجی توسط یک شخص را به نام کاربن فت پرینت یاد میکنند. به عبارت دیگر کاربن فت پرینت، مجموعه استفاده انرجی در یک فرد است.

ماشین حساب کاربن میتواند یک شخص را در قسمت اندازه گیری کاربن کمک کند. هزاران صفحه انترنیتی فعلا وجود دارد که میتوانند اندازه استفاده کاربن در یک شخص را حساب نمایند.

یکی ازین صفحات انترنیتی، ویب سایت اداره حفاظت محیط زیست امریکا است که مردم، با پاسخ به سوالات در مورد فعالیت های زندگی شان و استفاده موتر و غیره، میتوانند مقدار استفاده انرجی در خود را تعیین نمایند.

و با این کار مردم میتوانند مقدار استفاده از کاربن را در خود کم سازند. سکات سکلر، چهل سال است که روی کم ساختن کاربن در فعالیت های روز مره خود، کار میکند.

او در خانه اش که در سال های 1920 اعمار شده است، از چندین آله گیرنده انرجی آفتاب استفاده میکند. سکلر، وسایلی در خانه خود نصب کرده است - وسایلی چون ماشین که خانه را اش در تابستان سرد نگه میدارد. همچنین ماشین تولید برق از نور افتاب، ماشین گرم ساختن آب که نیز از آفتاب انرجی خود را میگیرد.

سکلر: "بلند رفتن حرارت زمین حالا جدی تر تلقی میشود و مردم باید قبل ازینکه نگران اقدامات دولت برای رفع معصله باشند، خود شان در ای قسمت باید کاری بکنند. "

سکلر موتر هایبرد دارد و میگوید در آینده نزدیک، انرجی که برای منازل نیاز است، در خود منازل تهیه خواهد شد - چه منبع آن انرجی آقتاب باشد چه تکنالوجی. و این باعث میشود ما استفاده ما از کاربن را در زندگی خود کم ساخته و از گرم شدن محیط جلوگیری نماییم.

XS
SM
MD
LG