لینک های دسترسی

روزنامه هیرالد تریبیون: افغانستان از فرهنگ اسلامی و غنی اش دور رفته است


روزنامه انترنشنل هرالد تربيون مینوسد که رئيس جمهور جديد ايالات متحده در ماه جنوری زمام امور اين کشور را بدوش ميگيرد و او با مشکلترين موضوعات و تصيم گيری ها در مشی خارجی اين کشور مواجه خواهد گشت که به گفته آن هيچ رئيس جمهور امریکا، از عهد رياست جمهوری فرانکلین روزولت تا امروز، با آن مواجه نگشته است؛ و مشکلترين آن مبارزه در افغانستان خواهد بود.

روزنامه با روحيه انتقادی ميگويد افغانستان امروزی از فرهنگ اسلامی و مترقی اش، ذريعه ايالات متحده و جنگ مورد حمايه از سوی عربستان سعودی، و آنهم از خاک پاکستان، روفته شده است.

افغانستان امروز يک کشور دستخوش یک سیستم فيودالی جديد و صحنه بازی و جولانگاه مشارکت های جنگ سالاران، عساکر ناتو، عملیات های نظامی، مداخلات خصوصی و فعالیت های مسلمانهای افراطي شده است.

انتر نشنل هيرالد تريبيون ميگويد: با گذشت هفت سال و مصرف ميليارد ها دالر، کدام پيشرفت اقتصادی واجتماعی را نمی توان در افغانستان سراغ کرد.

قانون اساسی جديد افغانستان، بعنوان مثال، حقوق زنان را تضميمن کرده است ، و زنان ميتوانند کار کنند ورای بدهند و دختران به مکاتب بروند؛ اما بدون موجوديت امنيت و حراست از آن در ولايات و روستا ها، حقوق زنان که با سعي زياد حاصل شده است، در افغانستان هستی پايدار و معنی نخواهد داشت.

روزنامه انترنشل هيرالد تربيون ميگويد: رئيس جمهور بعدی ايالات متحده بايد اين عمليه و جريان چند سال اخير را در افغانستان معکوس سازد و مشی ايالات متحده را در افغانستان از نو بنا نماید.

آن مشی جديد بايد نيازمندی های مردم افغانستان را مرفع سازد، نه احتياج واشنگتن را.

رئيس جمهور جديد امريکا بايد اداره تعاونی يا « يو اس اي آي دي» ايالات متحده را نظم داده و مطمین گردد جاده ها در افغانستان اعمار شوند، نيروی برق دوباره اعاده گردد، سيستم آبياری بهبودی حاصل نماید.

و قرار داد کنندگان مستقل آن اداره، برای تهيه مواد و تجهيرات مورد نياز در افغانستان، واقعاًبا پول هائيکه مي گيرند باید خدمات شانرا صادقانه انجام بدهند و از مصارف پول بدرستي حساب بدهند.

روزنامه ميگويد رئيس جمهور جديد ايالات متحده بايد هزاران تن از عساکرامريکا را از عراق خارج ساخته و آنها را به مراکز پر نفوس افغانستان تعبيه کند.

جنگ سالاران را در افغانستان خلع سلاح سازد و امنيت را در آن کشور برقرار نماید. و متحدين ايالات متحده در ناتو را متقاعد سازد تا در امر پيشبرد وظايف شان در افغانستان جدی گردند.

XS
SM
MD
LG