لینک های دسترسی

رئيس جمهور گرجستان  اقدامات روسيه را ديوانگی خواند


ولاديميير پوتين، صدر اعظم روسيه بروز شنبه بر گرجستان حمله کرد. او گفت آن کشور حق حکمرانی بر منطقه جدائی طلب اوسيتاي جنوبی را موثراً از دست داده است.

در عين حال رئيس جمهور گرجستان اقدامات روسيه را ديوانگي خواند و متقاضی آتش بس فوري شد. يک هيات مشترک اروپائي و ايالات متحده در گرجستان، در حاليکه جنگ بروز شنبه براي دومين روز پيهم بشدت دوام يافت، تصميم دارد برای تامين يکم آتش بس ميانجي شود.

ولاديمير پوتين صدر اعظم روسيه به شهر روسی « ولاديکافکاذ» واقع در نزديکی اوسيتاي جنوبی در حالي مسافرت کرد که نشانه ای از تخفيف در جنگ مشاهده نمی شود. آقاي پوتين گفت حمله گرجستان براوسيتای جنوبی بروز جمعه، ضربه مهلک بر حاکميت خود گرجستان است.

آقاي پوتين اوضاع جاری را يک « فاجعه بشري » خواند و از تلفات اهالی ملکی و بمبارتمان های ياد کرد که به گفته او بر ملکی صورت گرفته است.

صدر اعظم روسيه اظهار داشت از تاريخ دوم آگست ببعد ۳۴ هزار مهاجر سرحد را به قصر روسيه ترک گفته اند.

ديميتری ميدويدف رئيس جمهور روسيه مي گويد اميدوار است ايالات متحده کمک کند و گرجستان را متقاعد به آن سازد که توافق واجب التعميل حقوقی را برای عدم استفاده از قدرت نظامی امضا کند.

درین حال، سفير روسيه در ملل متحد گفت تا زما نيکه عساکر گرجستان به مواضع قبل از تهاجم شان برنگردند، آتش بسی وجود نخواهد داشت.

رهبران دول در اطراف و اکناف جهان از هر دو طرف خواسته اند دست از جنگ بردارند و بيانيه هاي را پخش نموده اند که در آن جنگ را نکوهش کرده و ديپلوماتهای عاليرتبه عضو يک هيات را فرستاده اند تا منحيث يک وسيله وقوع یک آتش بس، ايفای وظيفه کنند.

گرجستان بروز جمعه در جهت بدست آودن مجدد اداره اوسيتای جنوبی از نزد جدائي طلبان، دست به حمله زد. روسيه که در گذشته برای بسياری از باشندگان اوسيتاي جنوبی پاسپورت صادر کرده بود، با اعزام عساکر و تانکها عکس العمل نشان داد.

سکنوالی، پايتخت اوسيتای جنوبی ، در دومين روز جنگ بين قواي گرجستان و روسيه شاهد ويراني زيادی شد.

جنگ همچنان به منطقه جدائی طلب آبخاذيه گرجستان سرايت کرد. مامورين گرجستاني همچنان ميگويند که روسيه حملات هوائ را بر پايگاه های نظامی گرجسستان انجام داده و شهر بندری پوتی را که يک موضع کشتی های نفتی است و همچنان شهر گرجستانی گوری در نزديکی اوسيتای جنوبی را بمباران کردند.

ميخايل « سکاشوويلي» رئيس جمهورگرجستان بروز شنبه خواستارآتش بس قوري شد وگفت خشونت و شدت عمل جاري بمفاد روسيه و يا گرجستان نيست .

از هنگاميکه منطقه استقلال اشرا در ۱۹۹۲ بدست آورد، سير جاری خشونت در آن منطقه بدترين خوانده شده است.

اهالي اسوتياي جنوبی آرزومند اند خاک شان مدغم به اوسيتنای شمالي شود که به تعقيب سقوط و از هم پاشی اتحاد شوری سابق در ۱۹۹۱ در داخل سرحدات روسيه امروزی گنجانيده شد.
XS
SM
MD
LG