لینک های دسترسی

گردهمآیی صد ها يهود در مقابل ديوار غربی بيت المقدس


صد ها يهود در مقابل ديوار غربي بيت المقدس در سپيده دم امروز يکشنبه جمع شده و با گرفتن روزه از روز مذهبي يهوديان ياد دهاني نمودند.

درين روز عزاي يهوديان که مصادف به نهم ماۀ يهوديست، از تخريب عبادتگاۀ اول و دوم يهوديان ياد دهاني ميگردد.

عبادتگاۀ اول يهوديان، در همين روز در سال ۵۸۶ قبل از ميلاد توسط بابليان و عبادتگاۀ دوم نيز در نهم اين ماه، توسط رومن ها نابود گرديده بود.


XS
SM
MD
LG