لینک های دسترسی

امریکا در عراق حدود ۱۰۰ ميليارد دالر را صرف قرار دادکنندگان خصوصی کرده است


يک گذارش جديد مشعر است که ايالات متحده، از هنگام تهاجم بر عراق جهت خلع صدام حسين از قدرت و براي تحکيم عمليات در عراق حدود۱۰۰ ميليارد دالر را براي قراردادکنندگان خصوصی مصرف کرده است.
در اوج عمليات نظامی در عراق که با ارسال تعداد بيشتر عساکر ايالات متحده به آن کشورآغاز يافت، ايالات متحده در عراق حدود ۶۸ هزار عسکر تعبيه شده داشت.

اما در همان هنگام تعداد عساکر ايالات متحده کمتر از تعدادی بود که بعضی ها آنها را اعضای يک اردوی خصوصی تمويل شده حکومت فدرالی ايالات متحده مي خوانند: قرارداد کنندگانيکه يک طيف وسيع از خدمات يعنی ازعمليات نظامی تا اعمار مجدد پروژه ها واکمالات لوژيستيکی را انجام ميدهند.

پيتراورزاگ، آمردفتر بودجه کا نگرس که درارتباط به مصارف قراردادکنندگان خصوصي در عراق گذارشي را بنشر سپرده، ميگويد:

"حکومت فدرال ۸۵ ميليارد دالر را صرف قرارداد ها در صحنه جنگ عراق تا سال ۲۰۰۷ کرده است، و هرگاه سال جاری را نيز جز آن حساب کنيم، مجموعه مصارفات از ۱۰۰ ميليار دالر که تقريباً يک دالر از هر ۵ دالر مصرف شده برای پيشبرد جنگ در عراق بوده است، تجاوز خواهد کرد. "

اورزاگ ميگويد استفاده از قرار داد کنندگان خصوصی در درگيری نظامی اين کشور در عراق، چيزی تازه نيست. آنچه تازگی دارد وسعت حجم اتکا بر شرکت های خصوصی است.

جنگ عراق اولين باری است که در آن افراد قراداد شده برابر به تعداد عساکر يا بيشتر از تعداد افراد عسکری ايالات متحده در عراق شده است.

در مقابل، گذارش دفتر بودجه کانگرس اظهار ميدارد که طی جنگ جهانی دوم افراد نظامی امريکا بمراتب بيشتر از تعداد قرار داد کنندگان نظامی و به تناسب ۷ در برابر ۱ بوده است.

دفتر تهيه بودجه کانگرس ايالات متحده ميگويد قرارداد ها با شرکت هاي خصوصي از طريق وزارت خانه هاي دفاع و خارجه ايالات متحه صورت گرفته است.

به قرار اين گذارش، هزينه سالانه پيشبرد عمليات در عراق توسط يک قرار دادی خصوصی نيز به ميليون دالر ميرسد که بمراتب بيشتر از معاش بسياری از بلند رتبه ترين قوماندان های نظامي اين کشوراست.

اما دفتر بودجه کانگرس ايالات متحده تخمين مي کند که وقتا معاش عسکري، امتيازات و مخارج تغير کامل عساکر حساب گردد، هزينه يک قرارداد کننده خصوصي تقريباً معادل به هزينه يک عسکراست که عين وظيفه را انجام ميدهد .

XS
SM
MD
LG