لینک های دسترسی

'ايالات متحده تقاضای اسرائيل مبنی بر حصول اسلحه را رد کرد'


يک روزنامۀ اسرائيلي گزارش ميدهد که ايالات متحده تقاضاي اسرائيل مبني بر بدست آوردن اسلحه را که توانايي آنکشور در حمله بر تاسيسات ذروي را ايران تقويت ميبخشد، رد کرد.

روزنامۀ هاريتس اسرائيل طي گزارشي نوعيت اسلحۀ را که اسرائيل تقاضا کرده است مشخص نساخت، اما ميگويد مقامات درخواست اخير پرزه جات تهاجمي نظامي را منحيث نشانۀ از آمادگي بر حمله به ايران ميدانند.

هارتيس ميگويد، مقامات ايالات متحده اسرائيل راعليۀ چنين حمله هشدار داده است. آنها گفته اند که اين عمل منافع ايالات متحده را تحت شعاع قرار خواهد داد.

روزنامۀ اسرائيلي ميگويد، مقامات امريکايي همچنان تقاضا کرده اند که اگر اسرائيل تصميم گيرد که چنين حمله را عملي نمايند بايد مقامات امريکايي را با ياداشت قبلي اطلاع دهد.

ايهود بارک وزير دفاع اسرائيل در جريان مصاحبۀ با يک راديوي اسرائيلی امروز اين موضوع را مورد بحث قرار نداد. اما گفت موقف فعلي امريکا عليۀ حملۀ نظامي اسرائيل بر ايران، خوب معلوم است.

از جانب امريکا هيچ تبصرۀ رسمي در بارۀ اين گزارش صورت نگرفته است.


XS
SM
MD
LG