لینک های دسترسی

آیا روابط بین روسیه و امریکا رو به خرابیست؟


مساعي ديپلوماتيک از گوشه های مختلف، بشمول ايالات متحده کمک کرد يک موافقه نامه متارکه بين جوانب گرجستان و روسيه به امضا برسد و عساکر روسی بر حسب آن بايد از مواضع شان از جمهوری اتحاد شوری، سابق خارج گردند.

آندري دو نيسنيرا، خبرنگار صدای امريکا در مورد اينکه منازعه جاری بر روابط بين واشنگتن و روسيه چه تاثيری خواهد داشت، گذارشی دارد.

تحليل گران ميگويند ظرف چند سال اخير روابط بين ايالات متحده و روسيه بدتر شده است.

بعضی از دلايل اين امر: پيش گيری مشی خارجی بسيار پر مدعای ماسکو، مخالفت روسیه با مساعی ايالات متحده در جهت احداث يک سيستم دفاعی ضد راکت دراروپای شرقی، و اعتراض شديد روسیه بر حمايت واشنگتن از شامل شدن يوکراين و گرحستان در سازمان ناتواست.

اما متخصصين ميگويند عکس العمل بزرگ و بی تناسب اخير روسيه در برابر مساعی نا فرجام گرجستان برای حصول پايتخت منطقه جداشده اوسيتيای جنوبی، بر روابط بين ايالات متحده و روسيه، سايه بزرگی انداخته است.

مارشال گولد من، در پوهنتون هاروارد: "اين عکس العمل، آن روابط را به احتمال قوی همآنقدر جدی و خراب خواهد ساخت که از زمان ختم جنگ سرد، بدين سو يعنی از دوران ميخايل گورباچف ببعد، بوده است."

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده گفت هرگاه روسيه از موضع و موقف مهانخمانه و عمل کرد خود در گرجستان عقب گرد نکند، روابط بين ايالات متحده وروسيه برای ساليان درازی متاثر خواهد گشت.

در جريان يک سخنرانی در محضر خبرنگاران در قصر سفيد، رئيس جمهور بش بروسيه هشدار داد که زور و تخويف، راه های قابل قبول پيشبرد مشی خارجی در قرن ۲۱نيست.

رئيس جمهور بش همچنان گفت اميد وار است رهبران روسيه این را درک نمايند که صرف آينده مملو از همکاری و صلح، بمفاد همه تمام خواهد شد.

رونالد سنی در پوهنتون شيکاگو ميگويد همکاری بين واشنگتن و ماسکو برای صلح و ثبات در ساحه بين المللی، امر حياتي است.

XS
SM
MD
LG