لینک های دسترسی

هزاران نفر عليۀ سلطۀ هند بر کشمير اعتراض کردند


ده ها هزار مسلمان در جاده های کشمير تحت کنترول هند، راه پيمايي کرده از ملل متحد تقاضا داشتند تا در اتخاذ تصميم روی آيندۀ منطقۀ مورد منازعه، مداخله نمايد.

مظاهره کنندگان بيرقهای سبز و سياه را در حالي به اهتزاز در آورده بودند که در شهر عمدۀ سری نگر در مقابل دفتر محلی ملل متحد امروز دوشنبه اجتماع کرده بودند و از ملل متحد تقاضا ميکردند تا حق خود اراديت کشمير را برسيمت بشناسد.

اعتراض کننندگان عريضۀ را به مقامات ملل متحد سپردند.

XS
SM
MD
LG