لینک های دسترسی

بعد از مشرف، روابط بین هند و پاکستان چگونه خواهد بود؟


پرویز مشرف که از سمت ریاست جمهوری پاکستان استعفی نمود، در هند مانند شخصی پنداشته میشود که جهت یک اندازه عادی سازی روابط میان این دو رقیب کمک کرده است.

اما طوریکه انجنا پسریچا، خبرنگار صدای امریکا از دهلی جدید گزارش میدهد، نامعلومی های وجود دارد که آیا دست آورد های دوران حکومت میتواند تحت حکومت ملکی جدید بقا نماید داشت یا نه.

چهار سال قبل زمانیکه هند و پاکستان عملیه صلح را آغاز براه انداختند، رئیس جمهور مشرف صلاحیت دار کلی پاکستان بود.

در آن سالیان، روابط اسلام آباد و دهلی جدید تا حدی بهتر شده بود که از زمان کسب استقلال این دو کشور از برتانیه در سال 1947 مشاهده نشده بود.

این دو رقیب آسیای جنوبی متارکۀ را که در امتداد سرحد کشمیر که منطقه متشنج و منبع منازعات میان دو کشور است به امضا رسانیدند. بعد از عقده متارکه، سرحدات این دو کشور برای عبور و مرور باز گردید، ارتباطات ورزشی را بیشتر شد و میزان تجارت سالانه شان نیز بلند رفت.

جنرال اشوک میتا تحلیلگر ستراتیژی در دهلی جدید میگوید کنترول مستحکم مشرف بالای اردوی قوی و اداره استخباراتی پاکستان، بود که او توانست به توافق و مذاکرات با هند نیل آید.

"او در حقیقت صدراعظم، رئیس جمهور و قوماندان اردو بود و در نتیجه از صلاحیت اعظمی برخوردار بود. و از همین لحاظ بود که توانست باوجود مشکلات سابقه با هند به توافق برسد."

اینگونه نبود که میان دهلی جدید و مشرف اعتبار و تفاهم عالی وجود داشته باشد. چند ماه قبل از آنکه قدرت را طی کودتای نظامی تصرف نماید، اردوی تحت کنترول وی یک حمله تندروان اسلامی که کوشش میکردند مناطقی را در کشمیر از تصرف هند بیرون نمایند، حمایت نمود.

اما زمانیکه مذاکرات صلح آغاز گردید، هند بدین باور بود که آقای مشرف شخصی است که میتواند مسله را حل نماید. در حقیقت، تعداد زیاد تحلیلگران دهلی جدید را بخاطر بطی بودن در پاسخ به کوشش های مشرف جهت رسیدن به موافقۀ برای حل مسله کشمیر، ملامت مینمایند.

روز دوشنبه زمانیکه مشرف اعلام استعفی نمود، دهلی جدید بدون کدام واکنشی آنرا مسله داخلی پاکستان خواند. اما قانونگذارن هندی نگران اند که معامله با حکومت ضعیف ملکی بیشتر مشکل خواهد بود. ام کی نارائین مشارو امنیتی هند طی مصاحبۀ گفت نزاع مشرف با رقیبان وی "خلاء" را برای دهلی جدید ایجاد نموده است.

اقای میتا ابراز نگرانی میکند که دست آورد های چند سال میتواند دوباره از بین رود:

"در معامله صلح ما چهار تا پنج سال عقب رفتیم، زیرا نمیدانیم که زمام دار امور در پاکستان کی خواهد بود. این بزرگترین مشکل ماست. تا حال نمیدانیم که آینده حکومت ائتلافی چگونه است، پس تا جایکه موضوع روابط هند و پاکستان است، آن ادامه خواهد یافت."

تحلیلگران دیگر میگویند بخاطر کندی رسیدن به روند صلح، تنها پاکستان ملامت نمیباشد.

پریم شنکر جاه، تحلیلگر آزاد با اشاره به تظاهرات اخیر ضد هند در کشمیر که بخاطر مشکل روی زمین میان هندو ها و مسلمانان بوجود آمده، میگوید این مظاهرات وضع را مغلق تر ساخته است.

"در اول هند مشکلات خود را در کشمیر دارد که پاکستان در آن هیچ دخیل نمیباشد. پس زمانیکه که این مشکلات موجود، هیچ امکان مذاکره با پاکستان بخاطر حل مشکل کشمیر امکان ندارد."

در حالیکه هند نیز برای انتخابات سال آینده آماده گی میگیرد، تحلیلگران امکان اندک پیشرفت در روند صلح میان دو رقیب را در ماه های آینده پیش بینی مینمایند.

XS
SM
MD
LG