لینک های دسترسی

نصب سیستم مدافع امریکا در پولند - نشر اعلامیه موافقه درین زمینه


ايالات متحده امريکا و جمهوريت پولند در مورد موافقت نامه همکاری دفاع راکتی اعلامیه یی را به نشر سپرده است.

بتاريخ بيستم ماه اگست، بعد از امضاي يک موافقتنامه براي دفاع در مقابل راکت هاي قاره پيما در وارسا، ايالات متحده امريکا و جمهوريت پولند اعلاميه همکاري ستراتيژيکي بين ايالات متحده امريکا و جمهوريت پولند را نشر کردند.

اعلاميه، ارتقاي رابطه همکاري نزديک امنيتي و دفاعي که قبلا بين دو کشور موجود است را به يک سطح بلندتر و جديد خواستار شده است.

در اعلاميه، تعهد ايا لات متحده به امنيت پولند و به همه تسهيلات ايالات متحده که در قلمرو پولند واقع است، تائيد شده است. در این اعلاميه تاکيد شده است که هر دو کشور با تهديد روز افزون انتشار اسلحه تخريب و تاثير جمعي و سيستم هاي وابسته به آن، روبرو مي باشند.

بیانیه خاطر نشان کرده است که سيستم دفاع ضد راکت، بشمول پايگاه باز دارنده در پولند، قابليت لازمي و مهم را براي دفاع از کشور هاي ما و ساير متحدين ناتو، در مقابل تهديد هاي راکت هاي دور برد، فراهم ميسازد.

ايالات متحده و پولند قصد دارند همکاري سياسي و نظامي، همکاري اطلاعاتي، صنايع دفاعي و تحقيق و همکاري تکنالوژي را بيشتر سازند. يک کميته مشورتي همکاري ستراتيژيکي بحيث وسيله ابتدائي براي تقويه رابطه ستراتژيکي ايالات متحد و پولند، فعاليت خواهد کرد.

يک ساحه جديد و مهم در همکاري توسعه يافته دو کشور، شامل تعبيه يک سيستم ضد راکت و دافع هواي پتريات اردوي امريکا در پولند مي باشد. ايالات متحده قصد دارد تعبيه اين دستگاه را در سال ۲۰۰۹ اغاز کند و هدف تاسيس يک پايگاه در حمايت از دستگاه دافع هواي پتريات اردوي امريکا تا سال ۲۰۱۲ مي باشد.

حکومت پولند ميخواهد يک ساحه مناسب، زيربنا و تسهيلات را براي پايگاه که قابل قبول براي هردو کشور باشد، فراهم سازد.

علاوه بر آن، ايالات متحده به عصري سازي اردوي پولند متعهدباقي خواهد ماند و درک ميکند که اين معاونت، سهم گيري هاي پولند را به ناتو تقويه خواهد کرد و همکاري ستراتيژيکي بين دو کشور را سهولت خواهد بخشيد.

ايالات متحده و پولند تاريخ مناسبات نزديک دارند و مردم دو کشور از ارزش هاي مشترک برخوردار اند،يعني تعهد به ديموکراسي، رابطه نزديک دفاعي، امادگي براي مقابله با خطرات و تهديد هاي مشترک.

انکشاف همکاري استراتژیک دوامدار و دراز مدت، امنيت ايالات متحده و پولند و همچنان ناحيه شمال اتلانتيک را بيشتر خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG