لینک های دسترسی

اردوی امریکا در بعد از ختم خدمت عسکر به شکل اجباری


از سال ۱۹۷۳ به اينطرف که خدمت عسکری اجباری برای مردان به پايان رسيده و شکل داوطلبانه را گرفت، فيصدی زنان داواطلب در قوای نظامی امريکا بطور دراماتيک از يک اعشاريه شش فیصد به هشت اعشاريه پنج فیصد تا سال ۱۹۸۰ ، و به ۱۰ اعشاريه هشت فیصد در سال ۱۹۸۹ ، بلند رفت.

در وزارت دفاع امريکا امروز بيش از ۲۲۹ هزار زن در بخش های مختلف خدمات عسکری مشتمل بر: قوای زمينی، قوای بحری، تفنگداران بحری و قوای هوائی، مشغول وظیفه اند.

حدود پانزده فيصد اين زنان، قومانده امور را بدست دارند که عين فيصدي مردان را در خدمات نظامی تشکيل ميدهد. همچنان به پيمانۀ وسيعي مجموعۀ کارمندان امور نظامی معادل به بخش های ديگر ميباشد فقط ديده شده که تنها در خدمات نظامی بحری تعداد زنان نسبت به مردان کمتر است که بين هفت تا ده فيصد را تشکيل ميدهد.

اساساً اشتراک زنان منسوب به اقليتها درامور نظامی يک فيصدی بيشتری را نسبت بمردان منسوب به اقليت ها را تشکيل ميدهد. در بين زنان، زنان داوطلب در خدمت عسکری چهل و يک فيصد است، درحاليکه ۱۹ فيصد زنان صاحب منصب اند.

اما عدم توافق و نارضايتی زنان نسبت به مردان کمتر است که سی و يک فيصد دربين مردان داوطلب و يازده فيصد زنان دربين زنان صاحب منصب ميباشد.

XS
SM
MD
LG