لینک های دسترسی

اسرائيل مسير کتارۀ کرانۀ غربي رود اردن را تغير ميدهد


اسرائيل موافقه نموده تا مسير موانع مورد مناقشۀ امنيتي کرانۀ غربي رود اردن را تغير داده و اراضي بيشتر را در جانب فلسطين بگذارد.

مقامات اسرائيلي بروز پنجشنبه در مورد اين تغير بمحکمۀ عالي عدالت آن کشور اطلاع دادند.

اين تغير بران بخش موانع که نزديک مسکونۀ معالي ادوميم است تاثير ميافگند.

اين فيصلۀ ايهود اولمرت، صدراعظم و ايهود برک، وزير دفاع خواستار ميشود که مسير موانع بطرف غرب تغير داده شود تا تقريباً ۴۰۰ هکتار زمين بطرف فلسطيني موانع گذاشته شود.

ساکنين دو شهرک فلسطيني عريضه نموده ادعا کردند که اين موانع آنها را از اراضي زراعتي شان جدا ميکند.

رئيس بلديۀ

معالي ادوميم امروز گفت در نظر دارد عليۀ اين تغير پيشنهادي مبارزه کند.

اسرائيل ميگويد هدف موانع کرانۀ غربي رود اردن دور نگهداشتن حمله کنندگان فلسطيني از قلمرو اسرائيل ميباشد.


فلسطيني ها ميگويند اين موانع آنها را از اراضي اي که براي دولت آينده ميخواهند، محروم ميسازد.

XS
SM
MD
LG