لینک های دسترسی

سخنرانی میشل اوباما در جلسه حزبی دموکرات ها


سخنرانان در کنگرهٌ ملي دموکرات ها در دنڤر ايالت کالو رادو، به روز دو شنبه روي اتحاد حزب، و همکاري در جهت يک هدف مشترک، تاکيد نمودند.

خانم بارک اوباما کانديد رياست جمهوري از حزب دموکرات، از شوهرش بحيث کسي ياد نمود که به عدالت اجتماعي معتقد است، و آرزو دارد که امنيت اقتصادي و فرصت هاي ديگر را در امريکا ايجاد نمايد.

وي به نماينده گان گفت آنها مسؤليت اينرا ندارند که براي جهان بجنگند.

کلير مک کسکيل، سناتور دموکرات ، اوباما را بحيث کسي معرفي نمود که امريکاي واقعي را درک ميکند. وي از جان مکين کانديد رياست جمهوري از حزب جمهوريخواه انتقاد نموده گفت جان مکين از پشتيباني "قدرت و چند تن پولدار افراطي" برخوردار است.

XS
SM
MD
LG