لینک های دسترسی

گردهمآیی صد ها تاجر مواد صادراتی در کابل


صد ها تاجر مواد صادراتی امروز طی یک گردهمایی در کابل مشکلات شانرا با وزرای حکومت و مسوؤلین دولتی در میان گذاشته و آز انها خواستار حل آن شدند.

این تاجرین از برخورد نا مناسب، روشوت در ادارات و مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه شکایت داشتند.

این سرمایه گزاران همچنان گفتند که در افغانستان سرمایه ای وجود ندارد که به فیصدی کم از آن قرضه حاصل نمود.

روح اللّه احمدزی مسؤل اداره انکشاف صادراتي افغانستان به تلویزون آشنا گفت رئیس جمهور کرزی صریحاً فرمان صادر نموده است که هیچ مرجع ای از تجار صادراتی مالیه گرفته نمیتواند.

XS
SM
MD
LG