لینک های دسترسی

زرداری: پاکستان در یک چهار راهه قرار دارد


آصف علي زرداري بحيث رئيس جمهور جديد پاکستان انتخاب گرديد و قرار است بروز سه شنبه حلف وفاداري ياد نموده و شروع بکار نمايد.

زرداري در مقاله ايکه در واشنگتن پوست نشر گرديده نقاط برجستۀ سياست هايرا که در نظر دارد، تذکر داده است.

آصف علي زرداري که در انتخابات روز شنبه ازطرف پارلمان پاکستان بحيث رئيس جمهور آن کشور انتخاب گرديد در مقاله اي قبل ازين انتخابات نوشته است که ديموکراسي در دسترسي ما قرار دارد.

زرداري مينويسد، پاکستان در چهار راهه اي قرار دارد. اهميت وضع و پافشاري اعضاي حزب مردم پاکستان مرا مجبور ساخت تا براي احراز مقام رياست جمهوري پاکستان کانديد شوم.

زرداري درين مقاله اولويت هاي حکومت پاکستان را در شمرده است.

او مينويسد در صدر اولويتهاي من بحيث رئيس جمهور اين خواهد بود تا از صدراعظم، پارلمان و مجلس سنا پشتيباني نمايم در قانون اساسي کشور تغيراتي بياورند تا توازن قوا برقرار گردد و هيچ رئيس جمهور نتواند حکومتي را که بطور ديموکراتيک انتخاب گرديده ملغي نمايد.

او علاوه نموده مينويسد اين مسئله خيلي مهم است که استقلال قواي مقننۀ مستقل کشور دوباره احيا گردد. قضاتي که از طرف جنرال مشرف برطرف گرديده بود از جانب حکومتي که حزب من ازان رهبري مينمايد دوباره بوظيفه گماشته شوند و من معتقدم که پارلمان بايد قانوني را وضع نمايد که در داخل آن سيستم قضات در آينده به اساس زد و بندهاي سياسي نه بلکه به اساس لياقت شخصي شان بکار گماشته شوند.

حزب مردم پاکستان و احزاب ديگری که باما يکجا شده اند به قوۀ قضائيۀ مستقليکه از جانب داري پارلمان برخوردار و با موازين قانون اساسی موافق بوده و از هرگونه فشار سياسي مجزا باشد خود را متعهد ميدانند.

من به يک پاکستان ديموکراتيک ميانه رو و پيشرو خود را متعهد ميدانم. مفکورۀ من که با دهشت افگني بايد مقابله کرده و آنرا محار نمود بهمه آشکار است. من جهت مغلوب ساختن طالبان داخلي و اينکه از حدود پاکستان براي حمله به افغانستان و قواي ناتو درآنجا استفاده صورت نگيرد سعي بخرچ خواهم داد.

او درين مقاله از حملات دهشت افگني در داخل آنکشور مخصوصاً واقعۀ هلاکت همسرش ياد آور شده مينويسد پاکستان نيز قرباني دهشت افگنيست. ما با ايالات متحده، برتانيه، هسپانيه و ديگران يکجا با اين پديده، جنگ مشترکي را به پيش ميبريم چونکه اين جنگ ما نيز است. همسرم بينظير بوتو به سبب سياستهاي ضد دهشت افگني اش قرباني اين راه شد. حزب ما و من در تلاش نجات کشور ما هستيم.

من نه سال را بخاطر آيندۀ حزب و حيات سياسي خانمم در زندان سپري نمودم. من بخاطر اتهامات بي اساس زنداني شدم و چندين پيشنهادي را که دران از پرنسيبهاي حزبي و حيات سياسي خانمم در ميگذشتم قبول ننموده حبس را به آن ترجيع دادم. سالهائي را که در زندان گذشتاندم مرا مرد قويتر و بيشتر متعهد به آرمانهاي ديموکراسي ساخته است.

قواي ديکتاتوري که مدتها به اينطرف در پاکستان حاکميت را در دست داشت در جستجوي شرکائيست که حکومت جديد انتخابي را متزلزل سازد. قوه هاي حاکميت گذشته و متحدين آن حملات بي اماني را بمقابل شخص من، خانم مرحومه ام حتي اولادهاي ما براه انداخته اند که اين خود انعکاس دهندۀ طرز ديد رهبريت در بيشتر از سي سال گذشته بوده است که بر تخريب و کشتار شخصيت استوار است. ما در مقابل قواي ديکتاتوري متحدانه ايستادگي خواهيم کرد.

XS
SM
MD
LG