لینک های دسترسی

کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین شان  - ادامه مبارزات شدید


اکنون که جلسات حزبی احزاب جمهوری خواهان و دموکرات ختم شد، کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین شان مبارزات شدید را برای دو ماه اخیر آغاز نموده اند.

یک روز بعد از ختم جلسه حزبی جمهوری خواهان، جان مککین و معاون انتخابی او، سارا پیلین، والی ایالت الاسکا مبارزات مشترک شانرا در ایالات که برای کامیابی در انتخابات عمومی ماه نومبر حیاتی میباشد، آغاز نموده اند.

در یک اجتما در ایالت وسکانسن، خانم پیلین از مککین بخاطری تقدیر نمود که از افزایش در تعداد نیرو های امریکایی در عراق حمایت نموده است. پیلین براک اوباما را در یک موضوع مهم امنیت داخلی "غلط" تلقی کرد و گفت مککین یکی از آنانی در واشنگتن بود که باور داشت افزایش در قوا کامیاب خواهد شد.

"بنظرم یک رهبر در واشنگتن بود که کامیابی را پیشبینی میکرد، عقب نیشینی را نمیپذیرفت، و بخاطر ظفرمندی در عراق، مقام خود را بمخاطره انداخت، خانمان و آقایان، آن مرد همین اکنون در پهلوی من ایستاده است، و آن سناتور جان مککین است."

بعداً، مککین به اجتماع گفت که او قبول میکند که اقتصاد ایالات متحده بحرانی بوده، اما او گفت طرح اقتصادی او نسبت به اوباما خوبتر است.

"مالیات را پائین نگهداشته و جایکه امکان باشد کاهش میدهم. بازار های جدیدی را برای مال و خدمات ما باز مینمایم. رقیب من آنها را بسته خواهد ساخت."

تاکید بر اقتصاد با نشر خبری زمانی شدت یافت که ماه آگست 84 هزار وظیفه در ایالات متحده از بین رفت، که طی پنج سال گذشته این بلند ترین میزان بیکاری درین کشور میباشد.

سناتور اوباما در یک شهر کوچک ایالت پنسلوینیا به مبارزه پرداخته و طرح اقتصادی خود را در حالی رشد میداد که کوشش مینمود مککین را با بحرانات اقتصادی حکومت بش مرتبط سازد.

"فکر نمیکنم موضوع را درک نماید. مطمئین نسیتم اگر آنها درک نمایند که مردم از چه تنگناهی میگذرند."

جو بایدن، معاون انتخابی اوباما در قسمت دیگر پنسلوینیا به مبارزات خود بروز جمعه ادامه میداد. او در یک اجتماعی در فلدلفیا، در مورد طرح اقتصادی دموکرات ها صحبت نمود، و همچنان در مورد اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سال جاری نیز سخنرانی کرد.

"ظاهراً، 20 آینده کشور طی انتخابی در 60 روز آینده تصمیم گرفته میشود."

نظر سنجی های عامه نشان میدهد که بعد از برگزاری جلسات حزبی، هر دو کاندید تا حدی مساوی و یا اوباما با اندک تفاوت، پیش قدم میباشد.

XS
SM
MD
LG