لینک های دسترسی

'خشونت ها در افغانستان نبايد خبر های خوش را تحت الشعاع قرار دهد'


روزنامۀ واشنگتن پوست مي نويسد: پس از تلفات اخير افراد ملکي، نظامي و افزايش شيوه هاي محض دهشت افگنئ طالبان، مانند اختطافها و بم گذاريها، افغانستان باز در جريان گزارشهاي خبري قرار گرفته است.

ولی اين انکشافات نبايد خبر هاي خوش را تحت الشعاع قرار دهد. حکومت اکنون بيشتر از هر وقت ديگر در اکثر قسمتهای کشور حضور دارد و خدمات صحی و معارف بدسترس تعداد زياد افراد کشور قرار ميگيرد.

ملل متحد در ماۀ گذشته از کاهش در توليد ترياک و اخذ اولين مدال المپيک بیجنگ توسط يک وروشکار افغان، گزارش داد.

براي بدست آوردن اين اهداف، ميشود تخمين کرد که افغانستان چه راۀ درازی را در مدت کوتاهي پيموده است.

کمتر از ۷ سال پيش، طالبان با يک کوشش قاتلانه بر افغانستان حکومت ميکردند، و مردم افغانستان را از اکثر حقوق اوليه و اساسئ شان، محروم ساخته بودند.

عنصر کليدئ اين اختناق، منع کردن مردم از تماس و آميزش در بين شان بود. تلفن در کشور وجود نداشت و مردم حق استفاده از انترنت را نداشتند.

واشنگتن پوست به ادامه ميگويد، چهرۀ افغانستان اکنون از آنچه بود، فرق کرده است.

حکومات ايالات متحده و افغانستان بخاطر اهميت فوق العادۀ شبکه هاي مخابراتی، در راه دسترسئ مردم به شبکۀ انترنتي، کار مي کنند.

روزنامه ميگويد ايالات متحده مشاورين تخنيکي را به کابل اعزام داشته است تا وزارت مخابرات را در اين راه کمک نمايد.

صنايع ايالات متحده نيز در تربيۀ افراد فني به سويۀ بين المللي، و همچنان داير نمودن کورسهاي تربيوي ، کمک مي کند.

واشنتگن پوست ميفزايد که نتيجۀ اين همکاريهاي مشترک فوق العاده بوده است.

در سال ۲۰۰۱ افغانستان از لحاظ مخابرات در پائينترين سطح جهاني قرار داشت، تلفونهاي سيار يا به اصطلاح جيبي وجود نداشت و در کشور تخميناً ۲۶ مليوني

تنها ۴۰ هزار تلفن سيم دار موجود بود.

بقول واشنگتن پوست امروز تقريبا، مليون ها مُشترک تلفون در کشور موجود است که ۵ عشاريه چهار مليون آنها از تلفونها سيار يا جیبي استفاده مي کنند.

سرمايه گذاريهای مستقيم خصوصئ خارجي با شراکت در ساحۀ مخابرات، به يک مليارد دالر بالغ ميگردد.

روزنامه به ادامه مينويسد: در حدود ۵ صد هزار نفر در کشور از انترنت استفاده مي کنند.

دسترسي به مخابرات، و انترنت بر اقتصاد کشور تاثير داشته ۶۰ هزار شغل را در اين ساحه ايجاد کرده است که بر قدرت و توانائئ کارگران، دهاقین و مشاغل خورد و کوچک، افزوده است.

XS
SM
MD
LG