لینک های دسترسی

'سکیت بوردنگ' برای جوانان در کابل


بازی سکیت بوردنگ یا حرکت روی تخته های عرابه دار، برای جوانان در شهر کابل آموزش داده میشود. رضا کاران آسترلیایی و افغان امید وارند این ورزش باعث گردد جوانان از اقوام مختلف را با هم متحد ساخته و ترویج تحمل و برده باری در بین جوامع مختلف در سراسر این شهر گردد.

صدای تایر های کوچک سکیت بورد در جاده های مزدحم شهر کابل طنین انداز است.

بیشتر مردم در شهر سکت بورد هرگز ندیده بودند. حمید شهرام شهیمی یک تن از آموزگاران مکتب سکیت بوردنگ موسوم به سکیتستان در کابل است.

"فکر میکنم سکیت بورد ورزش جدیدی در افغانستان است و شاید کسی حتی نامش را هم نفامه. ما این فرهنگ را صرف به خاط‏ری به افغانستان آوردیم که برای جوانان افغان سرگرمی ایجاد کنیم."

این پروژه به کمک رضاکاران افغان و استرالیایی تمویل میگردد.

شهیمی میگوید این یک سرگرمی مناسب برای جوانان است. ولی او اضافه میکند که این ورزش از سوی کهن سالان مورد انتقادات شدید قرار گرفته است.

"خصوصاً مردم سالخورده، وقتی ما ره میبینن، اکثر شان این ورزش ره خوش نمیکنن‎، اونا میگن ای یک ورزش امریکایی و غربیست و نباید آوره به افغانستان رایج کنیم."

این پروژه در اپریل سال ٢٠٠٧ آغاز گردید و از آن وقت داوطلبان بطور غیر رسمی برای نو جوانان سکیت بوردنگ میآموزانند.

آنها با شش تن از جوانان بین سنین ٢٠ تا ٣٢ ساله کار نموده اند و اکنون این شش تن هفته سه روز به دیگران میآموزانند.

تا زمانیکه برای اعمار یک پارک مناسب برای این ورزش پول بدست میاید، وزیر اکبر خان یکی از جمله جاهای مناسب است که آموزگاران سکیتستان، جهت اموزش اساسات سکیت بوردنگ برای نوجوانان افغان، از آن استفاده مینمایند.

اگر پارک سکیت بوردنگ ساخته شده و از آن در آمد کافی بدست آید، این پروژه، نوجوانان پسر و دختر بین سنین ٦ تا ١٧ ساله را تحت آموزش قرار خواهد داد.

این گروه امیدوار است که به کمک این ورزش، قوه درک را میان اقوام مختلف افغانستان بیشتر نموده و باعث بهبود روابط میان آنها گردد.

XS
SM
MD
LG