لینک های دسترسی

افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدين سو، 'در بد ترين وضع قرار دارد'


یکی از با تجربه ترين نمايندگان غربی در افغانستان گفته است افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدين سو در بد ترين وضع قرار دارد.

فرنچيسک ويندرل، ديپلومات هسپانوی با هشت سال تجربه کاری اش در افغانستان بخصوص از تلفات فزاينده اهالی ملکی در حملات قوای ايالات متحده و بين المللی در افغانستان، ياد آور شد.

فرانسيس ويندرل اظهار داشت اين نوع تلفات انزجار زياد مردم را بار آورده و قاصله بين حکومت و مردم افغانستان را توسعه داده است.

فرنچيسک ويندرل اين مطالب را در جلسه سالانه بررسی ستراتيژی جهانی مرتبه موسسه بين المللی مطالعات ستراتيژيکي لندن که در ژنيو تشکيل يافته بود، بروز يکشنبه اظهار نمود.

آقای ويندرل اخيراً از عهده اش منحیث نماينده اتحاديه اروپائی در کابل کناره گيری کرد.

فرنچيسک ويندرل هشدار داد اوضاع در ميان قبايل پشتون که عمدتا در نواحی سرحدی جنوب افغانستان با پاکستان بسر ميبرند، مشکوک و پر مخاطره است.

او همچنان اظهار نمود که شورش برهبری طالبان نه تنها در شرق افغانستان بلکه در نزديکی کابل و در ساحاتی از شمال و غرب کشور که تا حال در وضع نسبتاً آرام قرار داشت، گسترش يافته است.

او در تشريح اين موضوع گفت در حاليکه تعداد قليل پشتون ها از طالبان دفاع و حمايت دارند، تعداد کثير شان هنوز منتظر مانده اند ببينند که کدام طرف برنده خواهد شد.

فرنچيسک ويندرل از مقامات افغان و ادارات تعاونب خارجی مطالبه کرد هرگونه موفقيت نظامی عليه طالبان را با عرض کمک و تعاون واقعی به ومردم ، دنبال کند تا مردم محلی قانع گردند که غربی ها و حکومت کابل امنيت و رفاه و آسايشآن فراهم کرده میتوانند.

وندرل بعد يک تعداد اشتباهات خارجی در مورد افغانستان بر شمرد که اولين آن تدوير جلسه بن بدنبال سقوط طالبان بود. آن مذاکرات در هنگامی تدویر یافت که جنگ سالاران، اتحاد شمال و متحدين شان قبلاً اداره دو ثلث افغانستان را بدست داشتند.

بعدا ايالات متحده و متحدين آن اعتماد زياد شان را بر رئيس جمهور کرزی متمرکز ساختند، بدون اينکه تضمين نمايند که حکومت او باید یگانه قردت در کشور باشد.

ویندریل میگوید: ما فکر کرديم یک مرد معجزه آفرينی را يافته ايم، در حاليکه چنين فردی اصلا وجود ندارد. او میگوید نبايد افغانستان را ترک داد و بحال خود گذاشت. بر خلاف بايد مساعی خود را در افغانستان دو برابر ساخت، هم از نگاه نظامی و هم از نظر اعمار ساختار هاي اجتماعی. و باید تضمين نمود که انتخابات در سال آينده در افغانستنان صورت گيرد.

فرانچيسک ويندرل تصريبح نمود که اين وقت آن نيست که افغانستان را ترک داد. ما ناکام نخواهيم شد اما از موفق شدن هم بسيار دور هستیم.

XS
SM
MD
LG