لینک های دسترسی

'ماموريت نظامی در افغانستان هنوز هم با کمبود هزاران عسکر مواجه است'


روزنامۀ نيو يارک تايمزمينگارد قوماندان عالي رتبۀ نظامي ايالات متحده در افغانستان گفته است در کوشش براي کاهش تلفات ملکي ها، وي مقررات بر استفاده از سلاح مرگبار را توسط عساکر ناتو شديد تر ساخته است.

جنرال ديويبد مک کرنان، همچنان گفت ماموريت نظامي در افغانستان هنوز هم با کمبود هزاران عسکر مواجه است. او اين مطلب را درهنگام سفر با رابرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده که بعد از اشتراک در مراسم تبديلي قومامندان نظامي ايالات متحده در عراق وارد افغانستان شد، اظهار داشت.

روزنامۀ نيويارک تايمز مينگارد با وصف آنکه رئيس جمهور هدايت داد که يک کندک ديگرواحد پيادۀ قواي بحري و يک لواي محاربوي ديگر به افغانستان اعزام شود، مک کرنان ميگويد ماموريت در افغانستان حد اقل به سه لواي محاربوي ديگر نياز دارد که مجموع عساکر محاربوي و حمايوي مورد نياز از پانزده هزار بيشتر خواهد شد.

قوماندان قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان گفت نظر به کمبود عساک ، قواي نظامي بيشتر بر نيروي هوائي اتکا ميکند که در بلند رفتن تلفات ملکي ها اثر داشته است. نيو يارک تايمز علاوه ميکند که تلفات ملکي ها منجر به تشنج بين قواي ناتو و حکومت افغانستان شده است.

به اميد تقليل تلفات ملکي ها مکرنان ميگويد او يک امريۀ تجديد نظر شده تاکتيک رابه عساکر ناتو در دوم سپتمبر صادر کرده است که بر پيشقدم بودن عساکر افغان در جبهه در جستجوي منازل و تائيد اطلاعات از چندين منبع قبل از حمله بر اهداف ، تاکيد ميدارد.

اين امريه همچنان مقرراتي را بر چگونگي استفاده از سلاح مرگبار توسط عساکر ناتو وضع ميکند.

اين امريۀ تجديد نظر شده بعد از حملۀ هوائي قواي ايالات متحده در ماه آگست بر ولسوالي شيندند هرات وضع گرديد، ولي با آنهم تقاضاي حکومت افغانستان را براي توافق در مورد طرز العمل قوا در افغانستان بر آورده نساخته است.

نيو يارک تايمز مينويسد که سال جاري مرگبار ترين سال در افغانستان پس از راندن رژيم طالبان از قدرت در سال 2001 بوده و تا کنون 1445 ملکي در هشت ماه کشته شده اند که از آن جمله هشتصد نفر يا ۵۵ در صد توسط طالبان و ساير گروه هاي شورشي کشته شده اند.

نيو يارک تايمز در گزارش خود بقلم تام شنکر از کابل علاوه ميکند که جنرال مک کر نان همچنان اذعان داشت که مشکل عمدۀ که مساعي نظامي به آن مواجه ميباشد اينست که شورشيان پناه گاهي در آنطرف سرحد در منطقۀ قبايلي پاکستان دارند ، جائيکه کوماندو هاي امريکائي تهاجمي را از افغانستان در سوم سپتمبر بر اين منطقه انجام دادند.

در ارتباط به حملات از آنطرف سرحد بر پناه گاه هاي شورشيان واشنگتن پَُست از سفر غير مترقبۀ ستر جنرال قواي بحري مايکل ميلن رئيس عمومي ارکان حرب قواي مسلح ايالات متحده به پاکستان مينويسد اين بازديد در خلال مقابلۀ متشنج بين دو متحد جنگ عليه دهشت افگني روي تهاجم اخير نظامي ايالات متحده بر قلمرو پاکستان در تعقيب افراطيون القاعده و طالبان بعمل مي آيد.

واشنگتن پُست مي نگارد اين بازديد ديشب چند ساعت بعد از آن بعمل آمد که از قول نظاميان پاکستان گزارش داده شد که به عساکر پاکستاني هدايت داده شده در صورتيکه قواي ايالات متحده به حملات مشابه کوماندوها در سوم سپتمبر از آنطرف سرحد سعي نمايند بر آنها آتش نمايند. در آن حملات بيست نفر کشته شده بود.

دگرمن گري تالمن نطاق رئيس عمومي ارکان حرب قواي مسلح ايالات متحده گفت مايکل ملن توجه اش را بر همکاري نزديکتر با نظاميان پاکستان براي بهبود هم آهنگي و مؤثريت در عمليات عليه پناه گاه هاي مصؤن افراطيون در منطقۀ سرحدي معطوف خواهد داشت. وي با يوسف رضا گيلاني صدراعظم و جنرال اشفاق کياني رئيس نظامي پاکستان ملاقات خواهد کرد

جنرال اطهر عباس نطاق نظامي پاکستان در مصاحيۀ با آژانس خبري اسوشيئتيد پرس بر تشنج روي اين قضيه تاکيد نموده گفت اوامر واضح است اگر دو باره به اين شکل اتفاق افتد دقيقانه کشف خواهد شد چه زميني و چه هوائي و هيچ نوع ابهامي در اوامر وجود ندارد و واضح است.

اما مامورين پاکستاني بعداً گفتند از جنرال عباس توسط اسوشيئتيد پريس نقل قول درست نشده و نطاق وزارت دفاع ايالات متحده گفت مقامات پاکستان آنرا تصحيح خواهند کرد و ايالات متحده همکاري خوبي با پاکستان در مناطق سرحدي دارد.

XS
SM
MD
LG