لینک های دسترسی

ماده هستوی وراثت که در تشکل رگ های خون نقش حياتی دارند


دانشمندان پوهنتون ییل دريافته اند که پارچه هاي خورد (آر ان اي) مادۀ هستوي وراثت، در تشکل رگ هاي خون نقش حياتي دارند.

يک عمليه ايکه بنام انجيو جنيزز يا تشکل اوعيه يا رگ ها ناميده ميشود. اين عمليه براي همه پديده هاي حياتي از انکشاف مقدم امراض قلبي تا انتشار سرطان مهم است.

اين دريافت ها که ميتواند منجر به کشف راه هاي جديد براي تشخيص امراض چون سرطان و سکتۀ دماغي گردد در مجله اکاديمي ملي علوم به نشر رسيد.

نقش پارچه هاي کوچک (آر ان اي) در رگ هاي خون، يک ساحۀ جديد تحقيق و مطالعه است.

ويليام سيسا پروفيسر فارمکولوژي در فاکولته طب پوهنتون ايل ميگويد دريافت هاي ما در واقعيت ما را بسوي شيوه هاي جديدي برای قطع اوعيه يا رگ ها به کتله هاي سرطاني و يا رشد رگ ها در محلاتي که به آن نياز است، رهنمايي خواهد کرد.

پروفيسر سيسا و همکارانش نشان دادند که با توقف توليد آر ان اي هاي کوچک در موش آنها فعاليت بعد از تولد را کاهش دادند. اين تنقيص حتي بعد از زرع تومور يا معرفي فکتور رشد نسج اندوتليل وعايي بملاحظه رسيد که هردوي اين دو فکترو تنبيه کننده هاي رشد رگ هاي خون ميباشند.

نقش وظيفوي (آران اي) کوچک که در حجرات اندوتليل يا حجرات اوعيه خون توليد ميشود، قبلاً تثبيت نشده بود.

اين کار همچنان پيشنهاد ميکند که (آر ان اي) کوچک ممکن يک هدفي را براي تداوي هاي جديد سرطان بوجود آورد. بسياري اشکال سرطان توليد اوعيه يا رگ ها را را تحريک ميکند تا رگ هايي را بوجود آورد که آنها را تغذيه ميکند.

کار جديد توسط اين گروه تحقيقاتي نشان داده است که بعضي از (آر ان اي) هاي کوچک در تومور و ها حجرات اندوتليل ايکه رگ هاي خون تومور ها را پوشانيده است بيانگر اين حقيقت است که اثرات مخالف (آر ان اي) هاي کوچک ميتواند يک ستراتيژي جديد را براي تداوي سرطان ارائه کند.

XS
SM
MD
LG