لینک های دسترسی

شناسایی اجساد قربانیان کشتار دسته جمعی در فینلند


پولیس فنلند تلاش میورزد اجساد قربانیان یک کشتار دسته جمعی را در یک مکتب آن کشور شناسایی نمایند.

به روز سه شنبه یک جوان بیست و دو ساله با سلاح دست داشته اش بر همصنفان خود فیر نموده و باعث کشته شدن ده تن گردید.

قاتل پس از آن با بم های پترولی اجساد را آتش زده و خود را نیز به قتل رسانید.

این حادثه در شهر کهاجوکی، در شمال هیلسنکی پایتخت فنلند بوقوع پیوسته که باعث بروز اعتراضات علیه قانون حمل اسلحه در آن کشور گردید.

XS
SM
MD
LG