لینک های دسترسی

تصویب مجدد فیصله نامه سابق علیه ایران


شوراي امنيت موسسه ملل متحد بروز شنبه بتوافق آرا، فیصله نامه های سابق اش را عليه ايران مجدداً تائيد و تصريح کرد و از تهران خواست پروگرام غنی سازي يورانيوم خود را متوقف سازد.

فيصله نامه جديد حاوي تعذيرات جديد بمقابل ايران نيست، اما چهار تعذير سابق ايالات متحده را بمقابل تهران مجدداً تائييد ميکند.

سند مرتبه کوتاه شورای امنيت همچنان به ب رخورد دو مسيره قبول شده شورا اشاره ميکند که به ايران مجال ميدهد مشوق های دول بزرگ را در بدل توقف غنی سازي يورانيوم قبول کند. و هرگاه به آن ترتيب اثر ندهد، عليه آن تعذيرات تازه وضع و تطبيق خواهد شد.

زلمي خليل زاد، سفير ايالات متحده از تصويب اين سند بتوافق آرا استقبال کرد.

"اين سند نشان ميدهد که جامعه بين المللي بر اين موضوع متحد است که ايران بايد همکاري کند. سند تصويب شده نشان ميدهد که جهان اين موضوع را مهم مي پندارد."

زلمي خليل زاد، سفير ايالات متحده در موسسه ملل متحد، گفت جامعه بين المللي مايل است با ايران همکاري کند تا به انرجي اتومي دسترسي پيدا کند اما ايران ديگر نميتواند از اين تقاضا ها که غني سازي يورانيم را که از آن ميشود براي توليد بم ها اتومي استفاده کرد، باز هم سر پيچي کند.

مسوده فیصله نامه جديد بسرعت در شوراي امنيت تصويبب رسيد.

اين فيصه نامه که بروز جمعه به شورا پيش شد دريک جلسه خاص آن شور و بعد از علاوه نمودن چند ضميمه درآن بروز شنبه به پيشنهاد ندونيزيا ، عضو غيردايمي شوراي امنيت برايگيري گذاشته شد . در ماه مارچ گذشته وقتي که آخرين تعذيرات قبول شد اندونيزا راي ممتنع داد.

مارتي نتاليگاوا سفير اندونيزيا در ملل متحد گفت ، هرگاه تعذيرات تازه عليه ايران وضع ميشد هيت او بدان راي نميداد . اوگفت اندونزيا جداً در پي دريافت يک ر اه حل صلح آميز به اين قضيه ، منحيث جز از برخورد دو مسيره است .

در هفته هاي اخير و در فرجام تهاجم روسيه بر گرجستان، بين روسيه و قدرت هاي غربي تشنجاتي ظهور کرد. تعداد زياد ديپلوماتها بيم داشتند که آن تشنجات بر مذاکرات بر ساير مسايل نظير قضيه ايران تائير خواهد گذاشت .


XS
SM
MD
LG