لینک های دسترسی

سخرانی حامد کرزی در مرکز ودرو ولسن در شهر واشنگتن


با وجود پیشرفت هایکه طی چند سال اخیر در بخش های مختلف در افغانستان صورت گرفته است، حکومت آن کشور بار ملامتی را به شانه خود و جامعه جهانی انداخته قبول میکند که اگر ستراتیژی موثر تری میبود، اکنون پیشرفت ها بیشتر بوده و کشور دچار مشکلاتی بدین پیمانه نمیبود.

گزارشی در مورد سخرانی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در مرکز ودرو ولسن در شهر واشنگتن.

رئیس جمهور کرزی میگوید حکومت او همراه با حامیان بین المللی که از کشور های مختلف جهان در چوکات قوای ائتلاف و حافظ صلح در جنگ ضد دهشت افگنی و کار های بازسازی مشغول اند، باید توجه بیشتری را به ریشه کن ساختن پناه گاه های تندوران، مراکز آنها در خارج از افغانستان، منابع مالی و تجهیزات شان مبذول میداشت.

"آیا میتوانسیتم منابع را موثر تر بمصرف میرساندیم؟ میتوانستیم بهتر کمک نمایم؟ میتوانستیم کامیابی های بیشتری داشته باشیم؟ هدف من از کلمه 'ما'، افغانستان و متحدین ما، مخصوصاً ایالات متحده، است. آیا ما میتوانستیم در جنگ ضد دهشت افگنی بهتر عمل کنیم؟ بلی! یقینا"

به عقیده رئیس جمهور افغانستان دهشت افگنی در داخل افغانستان ریشه ندارد، ولی دهشت افگنان مردم آن کشور را قربانی جنگ شان ساخته اند.

ولی کرزی میگوید در جهت تحت نفوذ در آوردن یک کشور، پیشگیری دهشت افگنی منحیث یک پالیسی توسط یک کشور دیگر، عملیست ناشاسیت و غیر موثر که میتواند هر دو جناح را زیان مند سازد.

"پیشگیری چنینن یک پالیسی مانند تربیه ناکام یک مار است - ماری که نمی شود آنرا علیه کسی دیگری تربیه کرد، زیرا آن مار هر لحظه میتواند مربی خود را نیش زند که چنین هم شد."

آقای کرزی ابراز امید واری کرد که حکومت جدیدالتاسیس ملکی در پاکستان با کشورش و قوای ائتلاف، در ختم شورش روز افزون شورشیان، خصوصاً حملات از ماورای سرحد همکاری نماید.

او گفت در آخرین ملاقتش با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، آن کشور پیشنهاد یک ستراتیژی مشترک مبارزه با دهشت افگنی را نموده که رئیس جمهور افغانستان از آن استقبال کرده و به گفته او پاکستان، خصوصاً مردم قبائلی قربانی دهشت افگنی میباشد.

"ما باید آنها را آزاد سازیم. ما افغانستان را آزاد ساختیم. ما باید اکنون مردم مناطق قبائلی پاکستان را آزاد سازیم. ما باید آنها را از چنگال دهشت افگنی آزاد سازیم."

رئیس جمهور افغانستان گفت در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز اشتباهاتي را مرتکب شده است - و آن عدم تهیه کشت بدیل به دهاقین بوده است.

و به گفته او مشی تخریب مزارع و اهدا پول به دهاقین نیز یک مش ناکام بوده است.

"خودم درین مورد ساده لوح بوده ما. فکر میکردم با از بین بردن مزارع کشت خاشخاش، دیگر کشتی صورت نخواهد گرفت. ولی نه. خاشخاش، مانند هر محصول دیگر، میتواند دوباره کشت گردد."

آقای کرزی گفت میخواهد نیرو های بین المللی بیشتر در کشور اعزام گردد؛ مشروط بر اینکه تحت یک ستراتیژی موثر وارد کشور شده و و در مناطقی که نیاز به حضورحظور شان است، فعالیت نمایند.

او گفت جامعه جهانی مرتکب غفلت های در افغانستان شده است - و آن عدم اعزام به موقع نیرو به کشور است. در نتیجه امروز افغانستان در بدترین حالت امنیتی قرار دارد.

حامد کرزی بار دیگر این را تاکید کرد که در طویل مدت، کمک های جهانی باید صرف از طریق حکومت افغانستان بمصرف برسد و اینکه افغان ها باید در تامین امنیت و امور باز سازی پیش قدم گردند.

XS
SM
MD
LG