لینک های دسترسی

بش: وضع در افغانستان شامل پیشرفت و مشکلات


جارج بُش، رئيس جمهور ايالات متحده، بعد از ظهر ديروز پس از ملاقات با جنرال ديويد مک کرنان، قوماندان قواي مساعدت امنيتي در افغانستان گفت در بارۀ يک ستراتيژي جامع مورد نياز براي پيروزي در افغانستان، صحبت نموده اند.

جارج بُش نخست از جنرال مک کر نان به نسبت خدمات و معلوماتي که به رئيس جمهور در مورد اوضاع افغانستان داده بود تشکر نمود.

يک بيانيۀ تحريري قصر سفيد ميگويد رئيس جمهور در رابطه با اوضاع افغانستان گفت واضحاً اين اوضاع شامل پيشرفتها و مشکلاتي است.

'وقتي اين حقيقت را مشاهده ميکنيم که مليونها دختر جوان به مکتب ميروند، که قبلاً ً فرصت رفتن به مکتب را در افغانستان نداشتند، پيشرفتي حاصل شده است.

وقتي مراقبت هاي صحي مورد نياز براي اولين بار در افغانستان فراهم گرديده، پيشرفتي بعمل آمده است. وقتي ديده ميشود که سرکها ساخته شده است تا دهقانان بتوانند توليدات شانرا به بازار عرضه کنند، اين يک پيشرفت است.'

بيانيۀ قصر سفيد مي افزايد رئيس جمهمور بش به مشکلاتي که وجود دارد نيز اشاره نموده گفت البت مشکلاتي هم هست زيرا قاتلان نميتوانند اين پيشرفتها را تحمل کنند. و وظيفۀ جنرال واضحاً کار کردن نه تنها با عساکر ما بلکه با هزاران عسکر کشور هاي عضو ناتوست که در تامين امنيت براي دوام پيشرفت در آنجا کار ميکنند. و البته جنگ هاي سختي هم رخ داده است و ما به عساکر امريکائي که قرباني داده اند تا افغانستنان هیچگاهي بار ديگر پناه گاه مصؤن براي افراطيوني نگردد که مردم ما را صدمه زده بتوانند، احترام ميکنيم.

بيانۀ قصر سفيد مي افزايد رئيس جمهور پس از ملاقات با جنرال ديويد مک کارنن گفت ما در بارۀ يک ستراتيژي جامع مورد نياز براي پيروزي صحبت نموديم.

رئيس جمهور گفت اعزام عساکر بيشتر را به افغانستان اعلام داشته است. و البته جنرال بطور مداوم نيازمندي هايش را ارزيابي ميکند. رئيس جمهور بُش افزود ولي ما همچنان بايد مطمئن گرديم که جزء ملکي نيز همگام با فعاليت نظامي ما پيش ميرود، که حکومتداري خوب وجود داشته باشد، و برنامه هاي تعاوني مؤثر و متمرکز بر مردم افغانستان است و زير بناي پيشرفت تدوام يابد.

رئيس جمهور به ادامۀ سخانش گفت ميخواهد از خدمات و معلومات صادقانۀ جنرال ديويد مک کرنان، خانوادۀ او و خانواده هاي تمام آنانيکه از نظاميان حمايت ميکنند و اين کشور که به دفاع از امنيت خود و دموکراسي ها جوان ادامه ميدهد تشکر نمايد.

رئيس جمهور بُش خطاب به جنرال ديويد مک کرنان گفت شما و عساکر شما بنياد صلح را مي گذاريد. شما امروز قرباني ميدهيد تا نسلهاي آيندۀ امريکا تشويشي در بارۀ آسيب رسيدن از جائي مثل افغانستان نداشته باشند، و نسلهاي آيندۀ افغانستان بتوانند در جامعۀ اميدوار رشد کنند. و من افتخار ميکنم که سرقوماندان قوا هستم.

XS
SM
MD
LG