لینک های دسترسی

تخريب پوستۀ امنيتي روسي در نزديکي منطقۀ جدا شدۀ اوسيتياي جنوبي


ناظرين اتحاديۀ اروپايي در گرجستان ميگويند آنها شاهد تخريب يک پوستۀ امنيتي روسي در نزديکي منطقۀ جداشدۀ اوسيتياي جنوبي بوده اند.

روسيه گفته است آنکشور بموجب يک توافق آتش بس که به ميانجي گري فرانسه صورت گرفت، تا دهم اکتوبر عساکرش را از دو منطقۀ امنيتي در داخل قلمرو گرجستان که مورد مناقشه نميباشد، خارج خواهد ساخت.

باوجود اينکه عساکر روسي قبلاً گفته بودند که مانع ورود ناظرين اروپايي به ساحه خواهند شد، بروز چهارشنبه گذشته آنها به ناظرين اتحاديۀ اروپايي اجازه دادند تا به يک منطقۀ حايل در اطراف اوسيتيا جنوبي داخل شوند.

بيش از ۲۰۰ ناظرين صلح اروپايي مطابق به تقاضاي آتش بس ايکه به ميانجي گري فرانسه قايم گرديده، بروز چهارشنبه به ماموريت شان آغاز نمودند.

بروز سه شنبه، روسيه گفت که آنکشور مانع ورود ناظرين اتحاديۀ اروپايي به ساحاتي که روسيه آنرا منطقۀ حايل اطراف اوسيتاي جنوبي و آبخزيا اعلان نموده بود، خواهد شد.

XS
SM
MD
LG