لینک های دسترسی

ریس جمهور بعدی امریکا 'باید طرز برخورد با کشور های اسلامی را  تغییر دهد'


سی و چهار شخصیت برجسته امریکایی – بشمول مدیلین البرایت سابق وزیر خارجه و دینس روس نماینده ایالات متحده در شرق میانه – در یک گزارش گفته اند رئیس جمهوری آینده ایالات متحده باید طرز جدید برخورد با کشور های مسلمان را اختیار نماید.

این گزارش مبادرت دو موسسه غیر انتفاعی در واشنگتن است که هدف کار آنها رفع منازعات و ایجاد تفاهم و اعتماد میباشد. محمد الشنانوی این گزارش را فرستاده است.

بعد از حملات دهشت افگنی 11 سپتمبر سال 2001 و تهاجم ایالات متحده بر عراق، تنش ها با تعداد کثیر کشور های اسلامی بیشتر گردید.

در بیشتر این کشور ها، حکومت فعلی امریکا – و بشکل عمومی ایالات متحده در مجموع – محبوبیت خود را از دست داد. جنگ ضد دهشت افگنی بکرات جنگ ضد اسلام عنوان گردیده است.

با وجود بیانات برعکس ایالات متحده، اعراب بدین باور اند که ایالات متحده عمیقاً ضد مسلمانان میباشد. سیاست ایالات متحده در قبال بحران اسرائیل و عرب ها – که بمنفعت آن کشور یهودی دیده میشود – نیز موثر ثابت نگردیده است.

نویسنده گان این گزارش میگویند ایالات متحده باید سمت جدیدی را اخیتار نماید. دیود فیرمن معاون این پروژه میگوید.

"گزارش ما حاوی ستراتیژی چهار جانبه میباشد.

اول، حل منازعات عمدتاً با دپلوماسی.

دوم، تقویه حکومتداری و مشارکت اجتماعی در کشور های مسلمان بوده که با سهیم بودن و بدون دیکته کردن بشکل باشد که حکومتداری و انکشافات دموکراتیک نیاز دارد.

سوم، کار مشترک روی انکشاف اقتصادی دوجانبه بخاطر ایجاد کار و انکشافات در کشور های مسلمان و تجارت و بازرگاني برای ایالات متحده میباشد. و در اخیر، ایجاد احترام متقابل و درک بین اجتماعات و مردم به هر سطح میباشد."

این گروه میخواست برای جان مککین از حزب جمهوری خوا و براک اوباما از حزب دموکرات پیشنهاداتی را در بخش سیاست خارجی ارایه کند.

"ما پیشنهاد میکنیم تا رئیس جمهور آینده از کشور بخواهد تا بهبودی در روابط به جهان اسلامی را در اولویت سیاست خارجی از آغاز حکومت جدید قرار دهد."

انگرد متسون رئیس مجتمع مسلمانان امریکای شمالی و عضو همین گروپ میگوید این گزارش عللبدلی را به ستراتیژی پیشنهاد میکند که خصومت مسلمانان را علیه ایالات متحده تحریک نمود.

"در گزارش ما اهمیت رسانه ها، تصویر اسلام و مسلمانان را از طریق رسانه ها و تصویر امریکایی ها را از رسانه ها در جهان اسلام تشخیص نمودیم. پس، باید مطمین سازیم که همه این همزمان صورت میگیرد تا از یک سو پالیسی های موثری باشد و همچنان معلومات و گفت و شنود به هر سطح در بین مردم عام صورت گیرد."

احمد یونس تحلیلگر ارشد در مرکز گالپ برای مطالعات اسلامی است که این اداره نظر پرسی های را از مسلمانان در سراسر جهان انجام داده است.

"... نقطه آغاز برای ارایه پیشنهادات که در گزارش است نظریات مسلمانان و عرب ها در موردی است که ایالات متحده چگونه سیاست برخورد را با جوامع و کشور های شان تغیر دهد."

مولفین امیدوارند تا گزارش شان نظریات عامه را در داخل امریکا شکل درست دهد و همچنان پالیسی های ایالات متحده را در قبال جهان اسلام تغیر دهد.

XS
SM
MD
LG