لینک های دسترسی

کامپیوتر های که زریعه بایسکل برق میگیرند


یک گروه غیر انتفاعی در شهر سان فرانسیسکو تلاش دارد کامپیوتر های را که با نيروي برقي که توسط بایسکل توليد ميشود کار ميکند، به قریه جات در سراسر جهان پخش نماید.

نام این موسسه، جای است - جای که به زبان لاووسی معنی همکاری فکر و قلب را میدهد.

لی تورن، ریس این موسسه میگوید اهالی قریه جات عموما کامپیوتر های بدست میآورند که طرز استفاده و حفظ شان برایشان نهایت مشکل است.

لی تورن، با لی فیلستاین، تولید کننده دیگر کامپیوتر یکجا شده و جای پی سی را تاسیس نمودند -

کامپیوتر های که کوچک بوده و قیمت شان صرف دو صد دالر است.

این کامپیوتر ها از برق استفاده نمیکند. بتری کامپیوتر ها با پایدل زدن بایسکلیکه با این کامپیوتر ها وصل است، چارج شده و برق میگیرد.

آله های موسوم به فلش درایفز با کامپیوتر وصل است و کامپیوتر به وسیله آن معلومات را حفظ مینماید.

پوش این کامپیوتر ها پولادین بوده در مقابل اوضاع متفاوت جوی مقاومت دارد.

به گفته این موسسه، این کامپیوتر ها میتواند ده سال دوام نماید. این گروه نه تنها در لاوس، بلکه با چندین قریه در ویتنام، هند و گانا و کشور های دیگر در تماس است.

این موسسه به مردم میآموزاند که چطور میتوانند با وسایل دست داشته، کامپیوتر ها را ترمیم نمایند.

و تلاش دارد در هر قریه، تجاري باشند که برنامه ده ساله تجارتی در زمینه ایجاد نموده و به پیش ببرند.

برنامه تجارتی همچنان شامل استخدام مردم در قریه جات و همچنان شامل مسولیت ترمیم کامپیوتر ها، مصرف برق و ارتباط و وصل آنها با انترنیت خواهد بود.

موسسه- جای پی سی - همچنان به مردم پیشۀ تجارت و آموزش کامپیوتر را تدریس مینماید.

ضمنا میاموزاند که معلمین چگونه در برنامه های تدریسی خود در صنف ها از کمپیوتر استفاده نمایند.

این موسسه که از طرف ملل متحد جوایزی دریافت کرده است، فعالیت های دیگری را برای بهتر ساختن وضع زندگی مردم در قریه جات انجام میدهد.

مثلا 51 قریه تا کنون در لاووس عضو اتحادیه زارعین قهوه هستند.

این موسسه زارعین قهوه را در قسمت فروش حاصلات شان در ایالات متحده کمک میکند.

لی ارون، موسس این موسسه ده سال قبل پس از سفرش به لاووس برای پیشبرد یک برنامه آشتی ملی در آنکشور آغاز کرد. او در جریان جنگ ویتنام، قوای پیاده امریکا عسکر بود.


XS
SM
MD
LG