لینک های دسترسی

نمايندۀ ملل متحد در افغانستان  - تقاضا از طالبان


نمايندۀ ملل متحد در افغانستان از طالبان در خواست نموده است از رسيدن مواد غذائی که برای افغانهای گرسنه و محتاج ارسال گرديده، ممانعت نکنند.

نمايندۀ اين موسسۀ جهانی همچنان بروز دوشنبه تبصره های "بدبينانه" مبنی بر این را مساعئ بين المللئ هفت سالۀ نظامي و مبارزۀ بشري در افغانستان ناکام بوده را، نادرُست و غلط خواند.

پيشبينی ميشود با فرا رسيدن زمستان، افغانها با گرسنگی و کمبود مواد غذائی شدیدی مواجه خواهند بود. درین حال، نمايندۀ ارشد ملل متحد در کابل، از جامعه جهانی تقاضای امداد مواد ارتزاقی نموده و گفته است طالبان باید از ممانعت آن خود داری نمایند.

کای ايدی، نمايندۀ خاص سرمُنشئ ملل متحد در افغانستان: "شورشيان در کشور بايد اين را بدانند که ارسال محموله های غذائی، بصورت عموم یک کمک بشری بوده مقصد سياسی ندارد.

"با استفاده از فرصت از طالبان و رهبران آنها درخواست ميدارم تا توزيع مواد غذائي را تضمين نمايند. روي بسا مسايل عدم توافق موجود است، اما بگذاريد ما در اين آجندای بشری، سهم داشته باشيم."

خشکسالی و بر داشت حاصلات ناکافی سبب گرديده است متخصصين امور از امکان وقوع يک فاجعه، هشدار بدهند.

تخمين ميشود، حدود ۹ مليون نفر در ماه های آینده به مشکل کمبود شديد مواد غذائی مواجه گردند. این رقم یک ربع نفوس افغانستان را احتوا ميکند.

افغان ها در حال حاضر با اوضاع رو به وخامت امنيتی در کشور شان مواجه اند که این قسماً با شورشهای مجدد طالبان بستگي دارد، و با وصف مساعئ هفت سالۀ نظامي و کمک هاي بشري، و تعهُد مليارد ها دالر پول براي باز سازئ افغانستان، شکاياتی در مورد فساد اداری و ارتشأ در دستگاه حکومت موجود است که اعمار مجدد را در آن کشور جنگ زده، بصورت جدی صدمه زده است.

در هفته های اخير، ديپلماتها، جنرال ها، و مردم شناخته شدۀ جامعۀ بشری، اعلاميه های مأيوسانۀ را در مورد سر نوشت و آيندۀ افغانستان پخش ميکنند.

بعضي ها ناکامی در غلبه نظامی، عليه طالبان را پيشبينی ميکنند، و به صراحت در بارۀ سقوط ديموکراسي در کشور، ابراز انديشه کرده اند.

نمايندۀ ارشد ملل متحد در کابل ، با صراحت به خبر نگاران در پايتخت گفت ، وي از شنيدن اين همه تبصره هاي منفي ، بشدت خسته شده است.

"من خاصتاً به آنهاي در جامعۀ بين المللي خطاب ميکنم که : تقريباً ترسيم تصوير تاريک و بدبينانۀ اوضاع را ، حرفه و پيشۀ خود ساخته اند. من فکر ميکنم که اين يک کار درُست و صحيح نيست ، و در مقابل توانائئ ما براي پيشرفت در زمينه ، يک کار خطرناک است."

اما، ايدي نمايندۀ ملل متحد در افغانستان با اين نظر بعضي از مردم موافق است که، ظفر درجنگ عليه طالبان ، از راۀ نظامي ، ميسر شده نمي تواند .

از وي پُرسيده شد که راجع به اين اميد و آرزومندئ حامد کرزي رئيس جمهور کشور در مورد ميانجي گرئ عربستان سعودي براي مذاکره با طالبان تبصره کند ، مأمور ارشد ملل متحد در کابل گفت ، بايد مداخلۀ سياسي با جوانب ذيدخل صورت گيرد ،که اين گفتۀ وي اشارۀ واضحي به طالبان بود .

XS
SM
MD
LG